is toegevoegd aan uw favorieten.

De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Japan (1605-heden)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog mist men in ons tractaat eene bijzondere bepaling omtrent den rechtstoestand van postschepen, zooals het Duitsche verdrag er een bevat.

Bepalingen, van belang zoowel voor den rechtstoestand der wederzijdsche onderdanen, als voor dien der goederen en der schepen.

De meestbegun- Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en stigingsclausule. tont ce qui concerne le commerce, la navigation et 1'industrie, tout privilège, faveur ou immunité que 1'une des Hautes Parties Contractantes a déja accordés ou accorderait a 1'avenir aux navires, sujets, ou citoyens de tout autre Etat étranger seront étendus immédiatement et sans conditions aux navires ou sujets de 1'autre Haute Partie Contractante, la volonté des Parties Contractantes étant que le commerce, la navigation et 1'industrie de chaque pays soient traités, en tous rapports, sur le pied de la nation la plus favorisée.

Het is hier niet de plaats, om uit te weiden over de beteekenis der meestbegunstigingsclausule in het algemeen ; hier zij slechts de aandacht gevestigd op de wijze, waarop zij in dit verdrag is opgenomen. Men ziet, dat het daar is eene onvoorwaardelijke meestbegunstigingsclausule, d. w. z.: om een voordeel, niet in ons tractaat vermeld, te genieten dat Japan b.v. aan Engeland afstaat tegen eene tegenprestatie van Engelsche zijde, kan Nederland volstaan met zich op de clausule te beroepen; het behoeft niet bovendien nog aan Japan de toezegging te doen, welke in het onderstelde geval Engeland aan Japan had gedaan, ten einde het voordeel, waarvan sprake is, te verkrijgen. Verder zij opgemerkt dat de meestbegunstigingsclausule zich uitstrekt over alles wat betreft den handel, de scheepvaart en de nijverheid, niet meer en niet minder. Voor enkele afzonderlijke onderwerpen bevat het verdrag nog speciale meestbegunstigingsclausules, zie b.v. art. 1, 1° en art. 5; voor de rechten,