is toegevoegd aan uw favorieten.

De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Japan (1605-heden)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche door dezelfde meestbegunstigingsclausule dit recht in ons land (llijk in Europa) binnen de grenzen, getrokken door de tractaten, waarbij Nederland het aan andere mogendheden verleende: zie het consulair verdrag voor het moederland met Spanje, 1873 S. 30 art. 15; voor de koloniën kreeg Japan bedoeld recht bij de hierboven genoemde consulaire conventie van 1908 (art. 12).

De in dit artikel gegeven reserves kwamen in het verdrag Omvang dei-

van 1896 niet voor. De eerste is. naar de memorie van toelich- toepasselijkheid

. ••li van het verdrag,

ting vermeldt, „opgenomen in alle in den laatsten tijd door^rt 18

Nederland gesloten verdragen". De tweede heeft, naar uit de „Denkschrift" blijkt (blz. 38), betrekking op bijzondere afspraken, welke op dit stuk tusschen Japan en Rusland bestaan ').

De overeenkomstige bepaling van het oude verdrag van Art. 19. 1896 (art 17 al. 1) gold alleen ten opzichte van Nederland. Het voorbehoud, vervat in de 2do alinea van art. 17 van dat vorige verdrag en betreffende gunsten, verleend aan de inlandsche staten van onzen Oostindischen Archipel, komt in het nieuwe verdrag niet meer voor, „aangezien dergelijke gunsten niet meer verleend worden" (memorie van toelichting), zie ook Annuaire International Grotius 1915 blz. 57.

Ratificatie en

Hierover handelt het slotartikel, men zie ook blz. 180 nitw^ss®lmg ller

ratiticatie-akten.

eil 181 182. Geldigheidsduur

van het verdrag.

Helaas bleek Japan bij de totstandkoming van dit ver- Wéér geen ardrag al evenmin, ja nog minder, tot opneming eener totrageclausule. arbitrage-clausule, van welken omvang ook, bereid, als indertijd bij de sluiting van het verdrag van 1896, en dat ondanks het aandringen der Nederlandsche Regeering (memorie van antwoord). In zooverre steekt ons geldend handelstractaat met Japan ongunstig af bij andere Nederlandsche handelstractaten uit denzelfden tijd afkomstig,

!) Zie den text in U. S. A. For. rel. 1907, II, blz. 784—790.