is toegevoegd aan uw favorieten.

Een en ander over coöperatie in Indië, 1908-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deer met hem, dat evenals het voor Java voorshands nood'ig is, dat wij een veeteeltdeskundige of consulent krijgen, wij dit ook noodig hebben voor de coöperatie; er i moet een coöperatie-consulent worden aan"/ gewezen en in verband daarmee eene coöperatie-politiek worden vastgesteld; dit laatste ook als gevolg van het door den wereldoorlog meer gevestigd geworden besef en overtuiging van eene betere economische wapening en gewapend zijn. Men vreeze niet het verwijt van eenzijdige partijname of bevoorrechting: Frankrijk en Pruisen hebben voor de Landbouw-coöperatie ook Staatsfondsen als bedrijfskapitaal beschikbaar gesteld, Nederland heeft

ook de Boerenleenbanken gesubsidieerd. * * *

Toen ik in Mei 1916 van Keboemen vertrok, was de heer Tromp, eerste en oudste La rul bouw leeraar van Java, reeds 2 a 3 jaar bezig met den opzet van eene producentenvereeniging voor den fabriekmatigen aanmaak van klapperolie met eene fabriek en \y installatie van ± ƒ 15000.—, en toch, schoon op kleine schaal, een vrij hoogen bedrijfsvorm vertegenwoordigende; maar men had op dat oogenblik nauwelijks het bedrijfskapitaal van honderden deelnemers en als zoodanig aandeelhouders, wonende binnen het Regentschap Koetoardo tot op een maximalen afstand van ik meen 10 K.M. van de plaats van bereiding, bijeen;