is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek naar de moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van openbare werken in Nederlandsch-Indië door tusschenkomst van aannemers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangevoerd worden, en zal tot de in bedrijfstelling van den in aanbouw zijnden grooten baggermolen en bakken, dit is vermoedelijk op 1 Juli 1914, de hier aanwezige baggermaterialen voor dezen arbeid gebezigd worden.

Aangenomen, dat de toestand van het zand in het terrein der vischvijvers werkelijk veel verbeterd zal blijken te zijn, zal met den hopper, de bakken en booten per week 25000 M3. gedaan kunnen worden; van 1 Januari 1914 t/m. 1 Juli 1914 is 26 weken, verminderd met 4 weken voor onwerkbaar weder en reparatie, blijft 22 weken.

22 weken a 25 000 M3. per week is 550 000 M3.

Rest dus na 1 Juli te baggeren 1 320 0Ó0 Ms.

Met het oog op het resultaat der verrichte boringen, die aangeven dat er werkelijk goed zand gevonden wordt tot behoorlijke diepte, doch niet geheel onvermengd met klei- en sliblagen, de betrekkelijke geringe ruimte van het zandterrein en het toegangskanaal en de grootte van de verschillende werktuigen zal niet meer dan 25 000 M8. per week mogen gerekend worden en zal deze hoeveelheid ook slecht dan bereikt kunnen worden als het gevonden zand over het geheele terrein der vischvijvers werkelijk aan de boringen beantwoordt, hetgeen wel te verwachten is.

Thans na de onttrekking uit dit terrein van bovengenoemde 260 000 M3. plus 550 000 M3. is 810 000 M3., zal de voor den hopper geschikte hoeveelheid zand daar ter plaatse zeker verwerkt zijn en zal deze baggerarbeid elders, b.v. in de rivier worden voortgezet met den grooten baggermolen, onderlossers en de beide booten en zal de hopper dan inmiddels de navolgende werkzaamheden moeten verrichten:

1°. Het opspuiten van het eerste deel der zandbelasting tot boven water.

2°. Het telkens wegnemen en verplaatsen van dit gedeelte der zandbelasting naar

het volgende gedeelte. 3°. Het opbaggeren van het laatste gedeelte der zandbelasting en persen in de

aan te vullen terreinen. 4°. Het op diepte en op maat baggeren van den bodem voor het plaatsen van

de caissons.

5°. Het verder opbaggeren van het gestorte en zeewaarts gevloeide zand voor de kademuren en persen in het terrein achter de kademuren.

6°. Het daarna geheel volpersen van het terrein achter de kademuren, tot pl.m. 0.70 M. met het zand, hetwelk inmiddels door de onderlossers wordt aangevoerd.

Stel te baggeren en aan te voeren 32 000 M3. zand per week, dan heeft dus de

baggermolen onafgebroken werk gedurende 41 weken

Voor onwerkbaar weder en gewone reparatie 4 „

45 weken

Voor afwerken terrein en werk 5 „

te zamen ... 50 weken en kan dus het werk gereed zijn 50 weken na 1 Juli 1914, dat is dus op 15 Juni 1915 of later.

Makasser, den lOden October 1913.

(ie. g.) DE GROOT.

Voor eensluidend afschrift: De Secretaris bij het Departement der B. 0. Werken, (get.) POLAK.

Voor eensluidend afschrift: De Gouvernements-Secretaris, VAN VALKENBURG.