is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek naar de moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van openbare werken in Nederlandsch-Indië door tusschenkomst van aannemers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE VI.

HAVENWERKEN VAN MAKASSER.

Uittreksel uit en korte beschouwing over de mededeelingen gedaan door den heer van Tubergen, Directeur van de haven te Belawan in de eerste vergadering van de commissie van bijstand voor het havenbeheer te Balawan, aangaande de resultaten, tot dus verre met het baggerwerk in de Belawangeul verkregen (overeenkomstig de Sumatrapost dd. 15 September 1913).

Door den slibzuiger Java is in den tijd van circa een jaar gebaggerd en over korten afstand vervoerd, immers in de nabijheid gestort een hoeveelheid van plm. 600 000 M3. slib n.1. over 1912 220 000 M3.

over 1913 393 000 „

te zamen .... 613 000 M3. slib niet gemeten An het profil, doch getaxeerd naar den beuninhoud.

Neemt men voor deze hoeveelheid en dit materiaal een zeer gunstige verhouding aan, n.1. van 4/6 slib en ]/6 water, dan volgt hieruit, dat eene hoeveelheid slib is verwerkt van 480 000 M3.; daar de slibzuiger een maand in reparatie is geweest (welke reparatie f 30 000 heeft gekost), is deze arbeid tot stand gekomen in 48 weken en komt men dus tot eene hoeveelheid verricht baggerwerk in gemakkelijken grond per week van 10 000 M8.

terwijl voor den kleizuiger hopper wordt gerekend te baggeren en te vervoeren over een veel grooter afstand en ongemakkelijke grond gemeten in profil, per week 20 000 „

Het baggerwerk met den slibzuiger Java heeft behalve rente en afschrijving gekost per maand f 20 000

Reken om tot eene juiste en ware vergelijking te komen eene rente van 6 °/0 en dit over een kapitaal van f 600 000 is dit f 36 000 per jaar of per maand (geen aannemer kan geld bekomen voor 4 °/0) 3 000

Afschrijving ad 10 % is f 60 000 per jaar of per maand 5 000

(5 °/0 afschrijving voor aannemersmaterialen is geen rekening).

Te zamen . . . f 28 000

terwijl voor den kleizuiger hopper met meer machines en hulpwerktuigen aan boord slechts gerekend wordt per maand 26 000

Dus minder per maand . . . . f 2 000