is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek naar de moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van openbare werken in Nederlandsch-Indië door tusschenkomst van aannemers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenstelling kan tot afkeuring aanleiding geven, een en ander ter beoordeeling van de Directie.

Het soortelijk gewicht van het Portlandcement mag, na gloeiing niet minder bedragen dan 3.10.

Versche Portlandcement mag niet worden geleverd; deze moet minstens gedurende één maand op de fabrieken zijn opgeslagen geweest.

De Portlandcement moet geleverd worden in behoorlijk gesloten vaten, welke tevens van het fabrieksmerk voorzien moeten worden.

Behalve de „De Deutsche Normen" zijn de Algemeene Voorschriften vastgesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 1 Februari 1901 La X, afd. Waterstaat, op de keuring enz., van het Portland-cement van-toepassing en verbindend voor den aannemer voor zoover door de bepalingen in dit artikel niet van deze voorwaarden is afgeweken.

Het ijzer en staal moeten voldoen aan de voorschriften betreffende de aanbesteding en levering van ijzerwerken met toebehooren, vastgesteld bij resolutie van den Minister van Koloniën van dertien Juni 1910 T. B. N°. 14.

Het grind voor stampbeton moet zuiver en schoon, voldoende hard, niet kleiner dan 0.007 M. en niet grooter dan 0.03 M. zijn. Het zand moet zuiver scherp rivierzand zijn.

Het voor den bouw benoodigde water moet afkomstig zijn uit artesische putten.

Omtrent dé wijze van uitvoering wordt het volgende voorgeschreven:

a. Menging van de beton.

De samenstellende deelen moeten zoo volkomen mogelijk in drogen toestand worden dooreen gemengd; daarna kan onder langzame toevoeging van water de aanmaak, hetzij uit de hand door middel van harken en omzetten op een -volkomen waterdichten vloer, hetzij machinaal geschieden in een mengtoestel, ter goedkeuring van de Directie. De aldus gemengde beton moet in elk geval binnen een half uur na de toevoeging van het water ter bestemde plaatse verwerkt zijn.

Bij het maken van de betonmengsels moet de hoeveelheid cement door weging worden bepaald, zullende daarbij worden aangenomen dat 135 K.G. cement gelijk staat met een H.L. droog gemeten.

De Directie kan de te gebruiken hoeveelheid water nader voorschrijven in verband met den toestand der bouwstoffen en de geaardheid van het werk.

b. Bewerking van het ijzer.

Het staafijzer moet nauwkeurig volgens het aangegeven beloop worden gebogen, voordat het ter plaatse wordt aangebracht. De uiteinden moeten worden bewerkt met klauw of haaks omgebogen eind. Roestkorsten of andere verontreinigingen moeten voor het gebruik worden verwijderd.

c. Bekisting.

De bekisting moet volkomen dicht zijn en zoodanig worden samengesteld, dat bij het stampen niet de minste veering of zakking worde waargenomen en overigens zoo worden ingericht, dat bij het lossen geen geweld op de constructie wordt uitgeoefend. Het lossen van stempels en bekisting mag niet geschieden zonder machtiging der Directie en niet binnen 14 dagen na afloop van het betonneeren, met uitzondering van stutten en stempels, welke eerst na 4 weken mogen worden verwijderd.

d. Bewapening.

De plaats der staven moet nauwkeurig in overeenstemming zijn met de detailteekeningen. Ten minste 24 uren voordat het betonneeren van eenig onderdeel zal aanvangen, moet aan dé Directie daarvan kennis worden gegeven, zoodat deze zich behoorlijk kan overtuigen, dat het ijzer op de juiste plaats en tot de vereischte hoeveelheid aanwezig is.

Tijdens het stampen moet de uiterste zorg worden gedragen, dat de plaats van de staven en beugels geen verandering ondergaat. Is dit laatste toch niettemin geschiedt, dan moet de beton, voor zoover zulks noodig is, worden gesloopt en het