is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek naar de moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van openbare werken in Nederlandsch-Indië door tusschenkomst van aannemers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXTRACT

uit de Ministerieele beschikking van 3 Februari 1914, Afdeeling A4, n°. 3.

DE MINISTER VAN KOLONIËN,

Gelezen (enz.);

Heeft goedgevonden:

Krachtens verkregen Koninklijke machtiging:

L a. de heeren C. L. M. Lambbechtsen van Ritthem, oud-Directeur der gemeentewerken van Amsterdam, j. M. W. van Elzehngen, hoofdingenieur van den provincialen waterstaat in Zuid-Holland, en W. Cool, adjunct-directeur der gemeentewerken van Rotterdam, te belasten met eene zending naar Nederlandsch-Indië, ten einde den Gouverneur-Generaal onder meer 'van advies te dienen nopens het gebruikmaken van de tusschenkomst van aannemers voor de uitvoering van Gouvernementswerken daar te lande en de oplossing der moeilijkheden, bij de toepassing van die werkwijze aldaar ondervonden, zullende ten aanzien van de uitvoering dezer opdracht de leiding berusten bij den heer Lambrechtsen van Ritthem voornoemd;

b. (enz.).

De Minister van Koloniën, (get.) Th. B. PLEYTE.