is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek naar de moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van openbare werken in Nederlandsch-Indië door tusschenkomst van aannemers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Makasser, 7 Mei 1914.

De Commissie bedoeld bij beschikking van Zijne Excellentie den Minister van Koloniën dd. 3 Februari 1914 ingesteld om Uwe Excellentie o. m. van advies te dienen nopens het gebruik maken van de tusschenkomst van aannemers voor de uitvoering van Gouvernementswerken in Nederlandsch-Indië en de oplossing der moeilijkheden bij de toepassing van die werkwijze aldaar ondervonden, mocht 6 April 1.1. te Buitenzorg van Uwe Excellentie de opdracht ontvangen een rapport uit te brengen omtrent de moeilijkheden zich voordoende bij de uitvoering der niéuwe havenwerken te Makasser.

Ter' kwijting van die opdracht heeft onze Commissie de eer Uwe Excellentie hierbij dat rapport gedateerd 7 Mei 1914 met bijlagen aan te bieden, onder opmerking dat hedenmorgen in verband met den precairen toestand waarin de aannemer L. de Groot te 'Makassar verkeert, door ons een telegram aan Uwe Excellentie werd aangeboden in copie als bijlage tot dezen brief gevoegd, met de bedoeling dat door het verleenen van machtiging tot uitbetaling vóór 16 Mei van eene som ad f 340 000.— eene déconfiture van dien aannemer de Groot zou worden vermeden en zoo doende geen ernstig nadeel berokkend worden aan de groote belangen die bij de ongestoorde uitvoering van deze nieuwe havenwerken op het spel staan.

In dat telegram wordt mede verwezen naar een door den aannemer onderteekende verklaring waarin deze onder het voorbehoud van de uitbetaling ad f 340 000.— vóór 16 Mei 1914, zich verbindt tegen verschillende vastgestelde bedragen zijn claim geregeld te achten, de gewijzigde prauwenhaven te zullen uitvoeren enz.

Bedoelde verklaring wordt in origineel bij dezen brief overgelegd.

In de hoop dat Uwe Excellentie zich met de conclusies van ons rapport zal kunnen vereeniging, veroorlooft zich onze Commissie er op te wijzen, dat een beslissing omtrent:

a. de schadeloosstelling van f 388 000.—;

b. de verhooging der aannemingsom met f 811 800.—;

c. de uitvoering der gewijzigde prauwenhaven voor f 1 000 000.— onverwijld moet genomen worden, wil het doel de ongestoorde voortzetting der havenwerken te Makasser door den aannemer de Groot bereikt kunnen worden.

In afwachting van Uwe nadere instructies, teekenen zich van Uwe Excellentie de dienstwillige dienaren

(w.g.) C. L. M. LAMBRECHTSEN, „ VAN ELZELINGEN, „ WOUTER COOL.

Voor eensluidend afschrift: De Gouvernements-Secretaris, VAN VALKENBURG.

Aan .

Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië

te

Buitenzorg.