is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek naar de moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van openbare werken in Nederlandsch-Indië door tusschenkomst van aannemers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advies behoorende bij het schrijven van de Commissie van 7 Mei 1914.

ADVIES

betreffende de in uitvoering zijnde Havenwerken van Makasser aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië uitgebracht door de Commissie, benoemd bij beschikking van den Minister van Koloniën, dd. 3 Februari 1914.

Makasser, 7 Mei 1914.

1. Opdracht. Bij beschikking van Zijne Excellentie den Minister van Koloniën dd. 3 Februari 1914 Afd. A* N°. 3 werden ondergeteekenden belast met eene zending naar Nederlandsch-Indië teneinde Uwe Excellentie onder meer van advies te dienen nopens het gebruik maken van de tusschenkomst van aannemers voor de uitvoering van Gouvernements-werken daar te lande en de oplossing der moeilijkheden bij de toepassing van die werkwijze aldaar ondervonden.

In aansluiting met deze opdracht ontving onze Commissie van Uwe Excellentie bij het onderhoud op 6 April 1914 te Buitenzorg het verzoek om in de eerste plaats een rapport uit te brengen omtrent de moeilijkheden zich voordoende bij de uitvoering der nieuwe havenwerken te Makasser. Dientengevolge hebben wij de eer het volgende te rapporteeren.

2. Omschrijving der nieuwe havenwerken te Makasser. De bedoelde havenwerken te Makasser werden aanbesteed volgens het bestek goedgekeurd bij art. 2 van het Gouvernementsbesluit van 1 Juli 1911 n°. 5 voor een bedrag van f 2 457 000 en met een termijn voor uitvoering van 2y2 jaar. De gunning geschiedde op 12 Juli 1912 bij voorloopig telegram en 8 Augustus d.a.v. bij officieel schrijven aan den heer Cornelis de Groot Aartszoon, aannemer van werken te Gorinchem, welke aannemer dus begin 1914 het geheele werk zoude hebben op te leveren.

In het kort omvatte het bestek:

1. het maken van een 550 M. langen kademuur als aanlegplaats voor zeeschepen.

2. het maken van een 300 M- lange kade voor prauwen.

3. het maken van een 120 M. lange kade eveneens voor prauwen, aansluitend tusschen de bovengenoemde kademuren.

4. Voorts verschillende andere bijkomende werken van niet zoo omvangrijke beteekenis.

Aan

Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indiê te

Buitenzorg.