is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had bewezen, dankbaar in eigen persoon te kunnen aanschouwen?

Maar ook op eene geheel andere wijze vond zij gelegenheid voor hem werkzaam te zijn. Zij had in het bijzonder de zorg voor het kind op zich genomen, welks directe verzorgster zij te meer kon worden wijl men het niet aan een voedster had toevertrouwd, maar besloten had het met melk en water te voeden. Met dit schoone weder moest het van de frissche lucht genieten en zoo droeg zij het liefst zelf naar buiten, droeg zij het slapend en onbewust rond tusschen de bloemen en bloesems die ééns zijn kindsheid zoo vriendelijk zouden tegenlachen, tusschen de jonge heesters en planten, welke door hun jeugd voorbestemd schenen met hem samen op te groeien. Als zij om zich heen keek, verheelde zij zich niet tot welk een groote, rijke toekomst het kind geboren was: want haast alles, waarheen het oog ook schouwde, zou ééns hem behooren. Hoe wenschelijk was het bij dit alles dat het onder de oogen van zijn vader en moeder opgroeide en een nieuwen, blijden band versterkte!

Ottilie voelde dit alles zoo zuiver dat zij het zich als volkomen werkelijk indacht en daarbij zichzelf in het geheel niet meetelde. Onder dezen helderen hemel, bij dezen stralenden zonneschijn, werd het haar opeens helder, dat haar liefde, om zich te volmaken, geheel onbaatzuchtig moest werden. Ja, menig oogenblik dacht zij deze hoogte reeds bereikt te hebben. Zij wenschte alleen het geluk van haar vriend, zij waande zich in staat afstand van hem te doen, zelfs hem nooit terug te zien als zij hem maar gelukkig wist. Maar voor zichzelf was zij volkomen zeker dat zij nooit een

ander zou toebehooren.

Dat de herfst even heerlijk zou worden als de lente, daarvoor was gezorgd. Alle zoogenaamde zomerplanten, al wat in den herfst maar niet op kan houden te bloeien, doch zich overmoedig nog de koude tegemoet ontwikkelt, vooral asters, waren in de grootste verscheidenheid gezaaid en zouden nu, overal verplant, een sterrenhemel op den grond vormen.