is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of zoo noodig het blad er uitgescheurd. De censuur houdt de toezending dei buitenlandsche couranten minstens één dag tegen.

Indien eene buitenlandsche courant zich herhaaldelijk ongunstig over Rusland uitlaat, dan wordt zij geheel verboden, zooals het Berliner Tageblatt en de Etoile beige. Evenzoo worden buitenlandsche couranten, die niet op de lijst der postadministratie vermeld staan, niet aan den geadresseerde bezorgd, doch in het gunstigste geval aan de redactie teruggezonden. Wenscht iemand, in Rusland gevestigd, eene zoodanige courant te ontvangen, dan moet hij daartoe een bijzonder verzoekschrift indienen, zonder dat het verzoek steeds wordt ingewilligd. Voor Deensche en Nederlandsche dagbladen is de Russische censuur intusschen zeer toegeeflijk.

Boeken, in het buitenland gedrukt, zijn onderworpen aan eene zeer strenge censuur en worden niet zelden op sommige plaatsen zwart gemaakt of geheel verboden.

DE DOOD VON AKSAKOFF.

SI. Petersburg, ,SS6.

Rusland heeft één zijner groote mannen verloren. Op 62jarigen leeftijd is eergisteren avond te Moskou gestorven. Iwan Sergewitsch Aksakoff, sedert 1881 hoofdredacteur van het blad Ritss, en één der hoofden, zoo niet het hoofd der slavophile partij.

Alle bladen zonder uitzondering wijden een waardeerend woord aan zijne nagedachtenis. De Notvosti zegt: „Aksakoff was een journalist in den strengen zin van het woord, een journalist die bij het volk eene gedachte kon in het leven