is toegevoegd aan uw favorieten.

Alcohol en tuberculose

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF.

Meer dan vijftig jaren strijdt de Nederlandsche Vereenrging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken tegen de drinkgewoonten. Steeds is haar hoofddoel gelijk gebleven: verdwijning van het alcoholisme uit Nederland. Maar, met veranderde maatschappelijke toestanden en bij dieper inzicht in het wezen der drinkgewoonten, in hare oorzaak en gevolgen, heeft zij haar strijdwijze aangepast aan de veranderde omstandigheden. Zoo is de Nederlandsche Vereeniging jong, frisch en krachtig gebleven, en tracht zij de hooge plaats, die zij, als eerste onder de Nederlandsche drankbestrijdersvereenigingen, inneemt, te handhaven. Van afschaffersvereeniging is zij geheelonthoudersvereeniging geworden, haar weekblad „De Blauwe Vaan" bereikt nu alle leden. Grooter werd de invloed dier leden op bestuur en werkzaamheid der vereeniging. Helder ook zag de vereeniging in, dat het alcoholisme samenhing met tal van andere verschijnselen. En zoo vroeg zij zich af, of er geen verband zou bestaan tusschen de twee groote plagen der maatschappij: alcoholisme en tuberculose. Op haar eerste congres, in 1910, aan de jaarvergadering voorafgaande, hield Dr. Vos een luid toegejuichte inleiding, waarin over dat verband werd gesproken Aan den toen uitgedrukten wensch, die inleiding uit te geven, wordt hiermee voldaan. Opene zij de oogen onzer medestrijders voor den grooten dienst dien zij, de drinkgewoonten bekampende, ook de bestrijding der tuberculqse bewijzen. Maar dringe ons woord óók door tot hen, die nog geen drankbestrijders zijn, en worde het den bestrijders der tuberculose duidelijk, dat een der krachtigste wapenen is in hun strijd: de geheelonthouding. En laten zij daarom Jkomen tot onze vereeniging.

Den Haag, Maart 1911. R. CAS1MIR.