is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 6. Bij terugkeer uit de koloniën.

§ 7. Bij verlof.

§ 8. Bij verlof en voor dienstzaken afwezig zijnde, zonder wettige reden achterblijvende en bij vermissing.

§ 9- Bij terugkeer van idem, bij aanhouding en beschikbaarstelling van de bevoegde macht.

§ 10. Bij verpleging van ongehuwden in eene ziekenin-

liotterdam, of, bij inscheping elders door alleen reizenden, tot en met den dag vóór dien van vertrek van het korps.

A an en met den dag na dien van ontscheping.

a. Voor den geheelen duur der afwezigheid :

1°. bij verlof tot herstel van gezondheid ;

2°. bij verlof in afwachting van pensioen of gagement van hem, die daarvoor is voorgedragen ;

3°. bij verlof in afwachting van ontslag van hem, die niet meer voor den dienst geschikt is;

4°. wanneer de betrokkene wegens ziekte of eene andere wettige reden verhinderd wordt terug te keeren, waartoe ook gerekend worden te behooren de gevallen, waarin verhindering door ijsgang, overstrooming of stremming der gemeenschap onderweg plaats heeft.

t. Tot en met den 30sten dag van het verlof in alle andere gevallen, behoudens de bevoegdheid van den Minister-van Koloniën om voor zeer bijzondere gevallen ook na den 30sten dag van het verlof behoud van soldij toe te kennen.

rI ot en met den dag, waarop een der hierbedoelde toestanden intreedt.

Aan en met den dag van terugkeer, aanhouding of beschikbaarstelling.

1 ot en met den dag vóór dien van opneming, met dien verstande