is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. Huisvesting van personeel en stalling van dienstpaarden.

Tot dit onderwerp behooren:

a. voorziening in de behoeften van:

1. huisvesting en kazernemeubelen ten behoeve van de ongehuwde soldijgenietende militairen,

2. huisvesting ten behoeve van de gehuwde soldijgenietende militairen met hunne gezinnen,

3. huisvesting en stalling van dienstpaarden en vervoerkosten ten behoeve van alle militairen in kampementen.

4. huisvesting van officieren en huisvesting en voeding van onderofficieren, korporaals en soldaten, stalling van dienstpaarden en verdere kantonnementskosten, een en ander krachtens de Wet op de Inkwartieringen, enz.,

5. stalling van dienstpaarden in de garnizoenen,

h. verlichting en verwarming van wachtlokalen en kamers, bewoond

door ongehuwde onderofficieren, korporaals en minderen, c. verlichting van kazernepleinen en aanhoorigheden van kazernen, <7. aanschaffing, huur en onderhoud van kachels met toebehooren, bestemd voor onderofficiers- en soldatenkamers,

e. aanschaffing van kleine geriefelijkheden voor onderofficiers- en soldatenkamers,

f. benoodigdheden in arrestlokalen,

g. water voor personeel en paarden,

h. aanschaffing en onderhoud van gereedschappen en andere benoodigdheden tot het schoonmaken van militaire gebouwen,

i. andere benoodigdheden en werkzaamheden, welke, naar hunnen aard, door den Minister van Koloniën tot dit onderwerp worden gerekend.

B ij z o n d e r e bepalingen.

1 . De Minister van Koloniën wordt gemachtigd jaarlijks eene vaste som toe te kennen aan de commandanten der compagnieën tot bestrijding van de kosten tot aanschaffing van het sub e bedoelde.

Genoemde Minister bepaalt tevens het hoogste bedrag, dat mag worden besteed voor aanschaffing van de sub li bedoelde benoodigdheden.

2°. Wanneer door den commandant van het korps aan de ongehuw de militairen van het vast personeel, die eene toelage wegens gemis van pensioen of gagement genieten, wordt vergund om in de kazerne te wonen, ondergaat hun dagloon tijdens dat verblijf, eene korting, welke bedraagt:

Voor een adjudant-onderofficier ƒ o 3-5,

„ „ sergeant-majoor ;; o,30,

„ „ ander onderofficier 0,25

„ „ korporaal of mindere )} 0,20.