is toegevoegd aan uw favorieten.

De werkloosheidsverzekering, het centrum der steunbeweging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het K. N. S. is daarop een schrijven ontvangen, waarvan de inhoud hoofdzakelijk hierop neerkomt, dat in het onderhoud tusschen de heeren van het K. N. S. en onzen voorzitter en

onder eeteekende _ .

1°. wel sprake was van eene vrijstelling voor hen die reglementair uitkeering genoten voor | deel der uitkeering, maar niet voor de helft van de uitkeering, 2°. niet gesproken was over de uitgetrokkenen voor we ke

trouwens eene afzonderlijke regeling zou bestaan en 3°. betreffende de werkloozenuitkeering boven een wachtgeld tot eene conclusie zou zijn gekomen, met welke het verzoek van den W. R. aan den Minister van Waterstaat in strijd zou zijn.

Hieraan werd toegevoegd, dat mocht de Minister aan onzen wensch tegemoet komen, dit de wachtgeldregeling waarschijnlijk ernstig in gevaar zou brengen.

Voorts werd medegedeeld dat het op prijs zou worden gesteld, indien de motieven konden worden vernomen, waarop de door ons verlangde regeling steunt

Ondergeteekende heeft hierop geantwoord met een brief, die in zijn geheel hierachter opgenomen is als bijlage J.

Naar aanleiding van het schrijven van den WerkloosheidsRaad heeft Z. E. de Minister van Waterstaat aan de Comnns van Advies voor de Werkloosheidsverzekering gevraagd om advies in een schrijven waarin mede een overzicht g^ven is van de wachtgeldregelingen zooals die bekend waren op den datum van het verzenden van dit schrijven.

Deze brief is als bijlage K hierachter vermeid.

Hierin wordt medegedeeld, dat de Minister nog eemge inlichtingen aan den W. R. heeft gevraagd. Het schrijven waarb« dit geschiedde is gedateerd 19 December 1917 en is als bijlage L

hieÓapa2e2eSg8om inlichtingen is bij het ter perse g aa n V » deze stukken het antwoord van den W. R. nog niet vastgeste d.