is toegevoegd aan uw favorieten.

De werkloosheidsverzekering, het centrum der steunbeweging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de nieuwe vormen van steun komt te vervallen en dat die steun vormen zoodanig worden aangevuld, dat ze de verzekering niet schaden maar aanvullen.

Tegen het voorstel, dat beoogt :

a. Een onderzoek in te stellen naar de feiten : b. naar de werking en c. zich in verbinding te stellen met het K. N. S., bestaat geen bezwaar. De feiten zijn in het algemeen wel bekend maar men wenscht nog meer bijzonderheden te kennen en die moeten spoedig te verkrijgen zijn.

Een onderzoek naar de werking der nieuwe vormen kan spoedig plaats hebben en heeft eigenlijk reeds plaats gehad en het zich in verbinding stellen met het K. N. S. kan geschieden door tot dit lichaam een schrijven te richten waarin een onderhoud wordt gevraagd. Bij dat onderhoud zou dan naar voren kunnen worden gebracht, dat het wenschelijk is, om de verzekering niet te schaden de uitkeering uit de werkloozenkas stop te zetten, maar de betaling der premies door te laten gaan en te verkrijgen, dat indien tot het ie wordt besloten, verzekerden een voorsprong zouden hebben boven niet verzekerden. Met dien voorsprong zal men niet mogen komen boven het gewone loon en het gevolg daarvan is, dat tusschen loon e n wachtgeld, een bepaalde verhouding zal moeten bestaan, om het mogelijk te maken, aan verzekerden een bijslag boven anderen te geven, en als 3e punt zou bij het K. N. S. erop moeten worden aangedrongen, dat bij de te treffen regeling de vakbonden het centrum blijven van de toepassing.

De heer Vonk de Both geeft een overzicht van de regeling, zooals die in Tilburg is tot stand gekomen. Zij maakt een onderscheid tusschen wevers en beschermde personen en andere. Men voorzag dat de uitkeering der fabrikanten onder de tegenwoordige bijzondere omstandigheden niet voldoende zou zijn. Toen is men tot een bespreking gekomen. De fabrikanten werken alleen mee, zoolang voldoende steenkool ontbreekt, want gebrek aan steenkool is de oorzaak van die regeling.

Het gevolg daarvan is dan ook, dat de fabrikanten als voorwaarde hebben gesteld dat de eene fabriek niet meer steenkolen krijgt dan de andere. Er moet dus een zeer billijke verdeeling van steenkool plaats hebben.

Het K. N. S. geeft bijslag, indien de fabrikant wachtgeld betaalt. Geeft een fabrikant in een bepaald vak geen wachtgeld, dan treedt dus ook het K. N. S. niet op. De arbeider uit het eene vak staat dus bij een arbeider uit een ander vak ten achter. De groote vraag is nu : hoe deze moeilijkheid te overwinnen. Bij het uitkeeren van wachtgeld staat de verzekeringskas stop en de verzekerden krijgen meer dan hun uitkeering uit de kas zou bedragen. Daarom komt het den heer Vonk de Both niet zoo erg voor, dat de ongeorganiseerden evenveel krijgen als de georganiseerden.

Ook is er nog het nadeel, gelijk reeds opgemerkt is, dat de