is toegevoegd aan uw favorieten.

De werkloosheidsverzekering, het centrum der steunbeweging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitwerking van de regeling van het wachtgeld, zooals die nu geldt, Met zich brengt, dat die voor de eene kas heel anders kan zijn dan voor de andere. Hem lijkt het 't beste toe, een onderzoek in te stellen naar de verschillende regelingen en dan te probeeren het resultaat hiervan om te zetten in een zoodanige regeling, dat allen die tengevolge van kolen of grondstofïenschaarschte werkloos zijn, gelijk worden behandeld.

De heer Smeenk wijst er op, dat in gewone tijden tusschen uitkeering en loon een belangrijk verschil moet zijn, in den regel 30%, maar nu behoeft dat niet, want indien een werkgever werk heeft dan moet de werklooze terstond weer den arbeid aanvaarden. Toch zal de uitkeering aan ongeorganiseerden lager moeten zijn dan het gewone loon, b.v. 80%, om aan de georganiseerden die verzekerd zijn, een surplus te kunnen geven. Dit zal toch noodig zijn, want voor het argument, dat bij stopzetten van de kas, de kas toch beter zal worden, zal de werklooze niet zooveel voelen, omdat dit den werkloozen niet zou ten goede komen. Voorts is het de vraag, of alle werkgevers er wel toe zullen medewerken, om het wachtgeld zoo te stellen, dat aan verzekerden nog een hoogere uitkeering kan worden verstrekt, want niet alle werkgevers zijn zoo organisatorisch-freundlich. Daarom is wel een onderzoek gewenscht of een dergelijke regeling algemeen zou kunnen worden ingevoerd.

De heer De Bordes voelt zich verplicht, op de belangen van een bijzondere groep te wijzen.

Voor den oorlog hadden de diepzee-visschers een schamel bestaan. Toen zijn er een paar goede jaren gekomen en dat heeft tot gevolg gehad, dat sommige jongere O.-W.-allures aannemen, maar dat geldt niet voor de geheele groep. Toch heeft men op het bestaan van de geheele groep in den Haag nog geen juisten kijk, want indien de menschen thans opgeroepen worden voor den krijgsdienst, dan kunnen zij geen uitkeering voor hun nabestaanden ontvangen.

De gemeenten, waar deze visschers wonen, hebben reeds overleg gepleegd met den Secretaris van het K.N.S. om tot een steunregeling te komen, die niet alleen plaatselijk zou gelden. Het K. N. S. wil alleen plaatselijke regelingen, maar dat is voor die vakken onjuist. Immers een reeder uit Vlaardingen vaart niet alleen met visschers uit '\ laardingen maar ook met visschers uit Volendam, zoodat het billijk is, dat deze werkgevers bijdragen aan de arbeiders, die in een andere gemeente wonen. Voor den oorlog kwam alleen werkloosheid in den winter voor en daarom was de verzekering geconcentreerd in winter kassen.

Deze dringen nu aan op een vervroeging van de uitkeering, maar daarop is de premie niet berekend, zoodat aan dien wensch niet kan worden gehoor gegeven.

Werkt het K. N. S. nu niet mee aan een nationale steunrege-