is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 8sten December 1902, S. 208, zooals die wet gewijzigd is bij de wetten van 5 Juni 1905, S. 161, 1 Juli 1909, S. 250, 28 December 1911, S. 374, 1 Mei 1917, S. 358 en 26 Juli 1918, S. 494 tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901 (Beroepswet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 143

Art. 142. Deze wet kan worden aangehaald onder den.titel van ..Beroepswet".

Art. 143. Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.

Zoolang de in artikel 23 bedoelde rooster nog niet door Onzen Minister van Justitie is goedgekeurd, wijst de voorzitter van den raad van beroep telkenmale de leden-werkgevers en ledenwerklieden aan, die als leden van den raad van beroep zitting nullen nemen.

Bij de eerste vaststelling der ledenlijsten, na de invoering dezer wet, kunnen de artikelen 10, tweede lid, 13, 14, 17 en 18 door Ons buiten toepassing worden gesteld.

Bij besluit van 8 December 1902, S. 209, is de inwerkingtreding der wet bepaald op den tweeden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad waarin zij is geplaatst.

— Bij besluit van 13 Juni 1917, S. 466 is voorts de in werkingtreding van de wijzigingswet van 1 Mei 1917, S. 358 bepaald op 16 Juli 1917.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven op het Loo, den 8sten Dec. 1902.

WILHELMÏNA.

De Minister van Justitie, J. A. Loeff.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, Kuyper.

(Uitgeg. 12 Dec. 1902.)