is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 30 September 1893, S. 146, zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 30 December 1904, S. 284, 10 Februari 1910, S. 56, 7 Januari 1911, S. 5 en 8 Februari 1912, S. 64 houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken (merkenwet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S.& J. N°. 47. 6e drak.

ZEVENDE AANVULLING

d kr

MERKEN WET.

Wet van den 28sten Juli 1924, S. 378, houdende wijziging Merken wet.

Wij WILHELMINA, enz. . . doen te weten :

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is enkele wijzigingen aan te brengen in de Merkenwet van 30 September 1893 (Staatsblad n°. 146), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 Juli 1921 (Staatsblad n°. 842) ;

Zoo is het, dat Wii, den Raad van State,enz.

Eenig artikel.

In de Merkenwet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. Artikel 4, eerste lid, wordt als volgt gelezen :

„Ter verkrijging van de inschrijving van een merk zendt de belanghebbende aan het Bureau voor den industrieelen eigendom een voldoend cliché van dat merk ter lengte en breedte van ten minste 1.5 en ten hoogste 10 centimeters en ter dikte van 2.4 centimeters, benevens twee door hem onderteekende exemplaren eener duidelijke afbeelding van zijn merk. Tevens moeten worden vermeld de soort van waren, waarvoor het merk bestemd is, en de volledige naam en de woonplaats van den inzender. Indien de inzender de kleur van het merk als onderscheidend kenmerk wenscht, geeft hij eene beknopte aanwijzing van de kleur of kleuren, waarin het merk is afgebeeld, en stelt hij een door het Bureau voor den industrieelen eigendom te bepalen getal afdrukken in kleur van het merk ter beschikking van dat Bureau."

B. 1°. In het eerste lid van artikel 5 worden de woorden „binnen acht dagen" vervangen door de woorden „zoo spoedig mogelijk, althans binnen veertien dagen".

2°. In het tweede lid van artikel 5 vervallen de woorden „en beschrijving".

C. Het eerste lid vanartikel 6 wordt als volgt gelezen :

„Door de zorg van het Bureau voor den industrieelen eigendom wordt in een door het Bureau uit te geven blad een afdruk van het in artikel 4 bedoelde cliché van elk van de sedert de laatste openbaarmaking ingeschreven merken opgenomen, met opgave van de soort van waren, waarvoor zij bestemd zijn, en van de woonplaatsen der inzenders en, indien de kleur van het merk een onderscheidend kenmerk daarvan is, met beknopte aanwijzing van