is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 30 September 1893, S. 146, zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 30 December 1904, S. 284, 10 Februari 1910, S. 56, 7 Januari 1911, S. 5 en 8 Februari 1912, S. 64 houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken (merkenwet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kleur of kleuren, waarin het merk is afgebeeld."

D. De tweede zinsnede van artikel 7, eerste lid, wordt gelezen als volgt :

„Indien de kleur van het merk een onderscheidend kenmerk daarvan is, maakt de inzender daarvan melding door eene bij te voegen in de Fransche taal gestelde onderteekende beknopte aanwijzing van de kleur of kleuren, waarin het merk is afgebeeld, en stelt hij ter beschikking van het Bureau voor den industrieelen eigendom een door dit Bureau te bepalen gètal afdrukken in kleur van het merk."

E. 1°. In artikel 8, eerste lid, worden de woorden „binnen acht dagen" vervangen door : „zoo spoedig mogelijk, althans binnen een maand".

2°. Het vierde lid van genoemd artikel wordt als volgt gelezen :

„Aan genoemd Bureau wordt het blad Les Marqués Iniernationales van het Internationaal Bureau te Bern, waarin de aankondiging van de internationaal ingeschreven merken is opgenomen, algemeen verkrijgbaar gesteld."

F. 1°. In artikel 9, eerste lid, worden de woorden : „kennis geeft binnen acht dagen na den dag der ontvangst van het merk aan den inzender, of binnen acht dagen na dien der ontvangst van de in artikel 8 bedoelde bekendmaking aan het Internationaal Bureau te Bern" vervangen door : „zoo spoedig mogelijk kennis geeft, binnen veertien dagen na den dag der ontvangst van het merk aan den inzender, of binnen een maand na dien der ontvangst van de in artikel 8 bedoelde bekendmaking aan het Internationaal Bureau te Bern .

2°. Tusschen het eerste en tweede lid van artikel 9 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt:

„De Minister, met de uitvoering van deze wet belast, kan den in het eerste lid van de artikelen 5, 8 en 9 genoemden termijn op voorstel van den Directeur van het Bureau voor den industrieelen eigendom verlengen tot ten hoogste drie maanden."

3°. Lid 2 van genoemd artikel wordt lid 3.

G. In artikel 16, eerste lid, onder 2°., worden na het woord „beschrijving" ingelascht de woorden „of de afbeelding" en worden de woorden „bijvoegsel tot het Journal" vervangen door de woorden : „blad Les Marqués Iniernationales".

Lasten en bevelen, enz.

Gegeven te St' Kholm, den 28sten Juli 1924.

WILHELMINA. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, Aalberse.

De Minister van Justitie, Heemskerk.

De Minister van Koloniën, de Graaff.

(Uitgeg. 11 Sept. 1924.)