is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag betreffende de enquete naar de toestanden in de ambachts- en nijverheidskunsten, gehouden door de daartoe door de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst benoemde commissie voor den artistieken eigendom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt werk, al moge het onwillekeurig zich in de lijn van een of ander voorganger bewegen toch wel zijn eigen cachet zal vertoonen; volkomen gelijkheid van het geheel of van een belangrijk onderdeel zal onwillekeurig wel bijna nimmer voorkomen.

En wanneer de wet zich derhalve slechts tot deze gelijkheid bepaalt, zal zij gemakkelijk slechts de opzettelijke namaak kunnen tegengaan; vrijheid zal zij dus laten, diefstal en bandeloosheid tegengaan. De wet zal hierbij blijven in de historische lijn waarin zij zich ontwikkelt en ten slotte evenals zij tevoren den materieelen en intellectueelen eigendom heeft beschermd ook dezen artistieken eigendom in hare bescherming opnemen.

Wat verder de ontwikkeling van deze industrie zelve aangaat moeten wij het volgende opmerken.

Een groot deel der industrieelen zal met, of zonder bescherming voortgaan met het produceeren van modellen van twijfelachtige hoedanigheid in den geest van de moderne nijverheidskunsten omdat zij, daarvan een mode makend, er profijt voor hun bedrijf in zien. Zij zullen evenmin als thans eenig respect hebben voor artistieke modellen van wie dan ook. Het is goed dat deze categorie van fabrikanten belet wordt de ontwerpen van de kunstenaars te bederven door letterlijke copie van slechte techniek of copie met kleine variatie's, waardoor het oorspronkelijke model, schijnbaar dezelfde aesthetische en technische hoedanigheden behoudende, inderdaad verknoeid wordt. De industrieelen welke een andere opvatting van hun taak hebben zullen juist door bescherming van de origineele ontwerpen meer waarde aan die modellen hechten en dus eerder dan thans genegen zijn een goed ontwerper aan zich te verbinden of origineelen tegen een behoorlijke vergoeding te koopen.

2. Wanneer de vrijheid van navolging is beperkt zal een deel der industrie op minderwaardige modellen zijn aangewezen. Men kan hierop antwoorden dat er voorloopig nog geen gebrek is aan goede modellen.

Een fabrikant die ernstig wil, zal zonder twijfel ook met wettelijke bescherming goede moderne modellen kunnen verwerven. Mocht de