is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag betreffende de enquete naar de toestanden in de ambachts- en nijverheidskunsten, gehouden door de daartoe door de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst benoemde commissie voor den artistieken eigendom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraag naar meerdere en andere origineele ontwerpen door de wettelijke bescherming grooter worden, zoo zou dit niet anders dan toe te juichen zijn en ook hier zou de vraag spoedig het aanbod ten gevolge hebben, en aldus de nijverheidskunsten door nieuwe beoefenaars versterkt worden.

3. Voor oefening zal het voor jonge artisten zeer nuttig zijn werk van anderen te copieeren.

Dit bezwaar geldt, maar zal licht kunnen ondervangen worden, wanneer de wet slechts toelaat die copie welke niet bestemd is tot geldelijk voordeel, om in den handel gebracht te worden.

Bovendien zal men allicht vrij kunnen laten de namaak van de voorwerpen door musea aangekocht en zoodoende aan deze instellingen nog ruimer arbeidsveld geven door ze meer dan tot nu toe aan de volksontwikkeling te doen medewerken.

4. De arbeid van den nijverheidskunstenaar is van algemeen belang en moet dus zooveel mogelijk ten algemeenen nutte strekken. Bescherming zal natuurlijk den arbeid van den kunstenaar niet aan het algemeen nut onttrekken.

Integendeel, de bescherming van den arbeid van den nijverheidskunstenaar althans van een klein deel, tegen regellooze ongecontroleerde en gewetenlooze namaak, is in 't belang van het algemeen. Hoogstens zou men kunnen vreezen, dat bescherming de voorwerpen, naar origineele modellen vervaardigd, belangrijk in prijs zouden doen stijgen. Dit is echter niet waarschijnlijk, althans voor de gebruiksvoorwerpen die voor algemeene verspreiding in aanmerking komen en waarop men hier toch het oog heeft.

In de eerste plaats drukken bij massa-productie de ontwerpkosten op een groot aantal voorwerpen, het bedrag daarvoor maakt dus slechts een klein procent van den geheelen omzet uit. Daar tegenover staat dat de fabrikant, vertrouwend op de bescherming van zijn model die ontwerponkosten over een grooter bedrag zal omslaan dan thans het geval is. Hiermede is o. i. het bezwaar van prijsverhooging voldoende beantwoord. Men kan er nog aan toevoegen, dat er reeds nu enkele fabrikanten zijn welke in combinatie met artiesten dezen een bepaald bedrag voor ont-