is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oprechte haarlemsche Courant.

Dr. A. Kuyper.

Het jaar 1907 is op het gebied van gedenkdagen voor ons volk van bijzondere beteekenis. Niet minder dan een drietal mannen, die als Staatslieden groote vermaardheid hebben, mochten hun 70en verjaardag beleven. Eerst Mr. Van Houten, daarna Jhr. Lohman en nu weder aan den dag van morgen, Dr. A. Kuyper. Alle drie strijders voor een levens- en een wereldbeschouwing, die zij ingang in ons volk zochten te doen vinden, geacht door velen en fel bekampt door anderen; maar personen, wien, men moge het dan eens of niet eens zijn met hun bedoelen en hun streven, toch op den dag van hun jubileum, past, te brengen een woord van bewondering en van hulde voor hun werkkracht en hun gestadig arbeiden.

Gearbeid op velerlei gebied hebben het drietal Staatslieden, dat wij noemden; gestreden voor datgene, dat zij voorstonden, hebben zij met het woord en met de pen, in ons parlement en daarbuiten, gezeten aan de tafel der ministers of op de banken der afgevaardigden in de Tweede Kamer — twee hunner ook eenigen tijd op die der afgevaardigden in de Eerste Kamer — maar het meeste arbeid van hen heeft misschien hij wel verricht, die morgen den 70en dag zijner geboorte herdenkt: Dr. A. Kuyper. Daarover zullen vriend en vijand van hem het wel eens zijn en evenzeer hierover, dat hij is iemand, die er nog zijn mag; dat de „oude man", zooals hij zichzelven een dezer dagen noemde, nog is flink en krachtig, dat hij nog in staat is veel te doen ondanks den zwaren arbeid van lange jaren.

Ontzaglijk veel heeft Dr. Kuyper gearbeid, als leider des

volks, als journalist, als theoloog en in tal van bedieningen

door hem in den loop der jaren bekleed. Inzonderheid op

26