is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gebied der journalistiek zijn zijne verdiensten groot. De kunst toch verstaat hij, zóó te schrijven, dat hij de aandacht boeit en niet verveelt. Altijd even frisch van inhoud zijn zijne artikelen in De Standaard. Dies ook worden zij niet ongelezen gelaten. Aanvankelijk had Dr. Kuyper alleen „de leiding der hoofdartikelen" van dat blad, nadat hij den eersten stap op het pad der journalistiek had gezet met het schrijven van eenige artikelen in De Heraut. Maar later werd zijn positie aan het blad van gansch anderen aard en is het geworden een zijner machtigste middelen tot bereiking van zijn doel. Schier dag aan dag heeft hij er tal van jaren over allerlei onderwerpen zijn meening in kenbaar gemaakt.

Is Dr. Kuyper alom geacht om zijn verdiensten als journalist, daarnaast wekt bewondering zijn verdienste als partijleider. Men moge denken over hem zoodanig als men wil, de middelen door hem als partijleider gebezigd, goed of niet goedkeuren, te ontkennen valt het niet, dat. als partijleider, hij inderdaad leiding geeft en richting aan die partij waaraan hij zich verbonden heeft, dat hij zoigde, dat zij krachtig werd georganiseerd en dat op die manier aan haar invloed in ons land werd geschonken. Dat hem dat moeite en strijd kostte ligt voor de hand. Doch daartegenover staat, dat hij ook de voldoening smaakte, dat het door hem ondernomen werk slaagde. De organisatie der antirev. partij toch zit uitnemend in elkander. Aan Dr. Kuyper heeft zij dat grootendeels dank te weten; aan zijn machtig orga-

niseerend talent.

Ook op theologisch gebied heeft Dr. Kuyper veel arbeid verricht. Als predikant bekampte hij hen, die tegenover de orthodoxe richting stonden, maar gaf hij ook positief aan beginselen, die hij beleed, op kerkrechtelijk gebied. Een der stichters werd hij van een Vrije Universiteit, de eerste en eenige in ons land, en tal van werken op het gebied