is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Godgeleerdheid schreef hij, daarmede ook op theologisch gebied richting gevend. Mede in zijne hoedanigheid als hoogleeraar aan de Vrije Universiteit deed hij zulks. Altijd actueel van inhoud waren zijne rectorale oraties. Behalve de redactie van De Standaard, voerde hij verder nog die van De Heraut en had hij met menigeen polemieken te voeren. En daarenboven schreef hij nog menig werk van stichtelijken aard. Ruste kende hij, aldus moetende arbeiden, weinig.

Bovendien is hij nog eenige jaren lid der Tweede Kamer geweest en werd hem in 1901 door H. M. de Koningin de vorming van een ministerie opgedragen. Hoeveel arbeid hij als minister heeft verricht is genoegzaam bekend. Hij was een der werkzaamste leden van het vorige Kabinet. Van hem kan getuigd worden, dat hij gearbeid heeft met ijver en lust, met moed en opgewektheid, nu reeds vele jaren lang voor datgene wat hij achtte in het ware belang van land en volk te zijn. Op zijn 70en verjaardag zullen velen dat met dank gedenken en in den kring van geestverwanten zal men hem huldigen. Maar daarnaast past een woord van hulde aan Dr. Kuyper's bekwaamheden van den kant van allen, die beseffen, dat „groot het land is, dat eert zijne groote mannen", zooals de Duitsche Keizer eenige jaren geleden sprak bij De Ruyter's graf in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Tot die groote mannen behoort voorzeker iemand als Dr. Kuyper!

W. F. B.