Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een man dapper tevens en vroom ; oprecht trouw aan den Katholieken Godsdienst en aan zijnen koning. Voor niets ter wereld zou hij ook maar een handbreed van zijn plicht afwijken en liever sterven dan den vijand ten wille zijn.

III

lamMiddelerwijl zaten °°k 'n de stad de handlangers fH lï| ] der Geuzen niet stil.

f| S Whl' Om de Katholieken in valsche gerustheid te brengen, verspreidden zij het loos gerucht, dat overal, waar de Geuzen meester waren, Dordrecht, Alkmaar en andere plaatsen, de Katholieke godsdienst volkomen vrij bleef, dat niemand, zelfs geen priester of monnik gedeerd werd, dat zij enkel tegen de Spanjaarden zich verzetten en tegen den tienden penning. Om het gemeen op hunne hand te krijgen beloofden zij, dat de prijs van het koorn aanmerkelijk zou dalen, zoodra de Geuzen op het stadhuis zouden zetelen, en deelden reeds nu koren onder de armen uit. Maar dit was niets dan een leugenachtige list; want daar de Geuzen de landlieden met geweld van hun koorn beroofden, viel het hun gemakkelijk nog geld te winnen, als zij dat gestolen goed tegen een lagen prijs aan den man brachten.

Daarenboven zonden zij in het geheim boden naar Dordrecht met het aanzoek: „Zendt toch spoedig een afdeeling troepen tot ons, en laat die hier zijn, voordat de hulptroepen der Roomschen kunnen aankomen." Onmiddellijk werd hieraan voldaan.

Tegen acht ure in den morgen van den 2 5sten Juni

Sluiten