Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuin boven het linkeroog een kleine bluts, alsof er een kogel op was afgeschampt; deze schedel is zeer donker van kleur, terwijl de andere alle min of meer blank zijn. Uit deze zwarte kleur meende Uwens te mogen besluiten, dat het de schedel was van pater Severus uit Coblentz, wiens lichaam, gelijk wij vroeger zagen, later in de kloosterkeuken verbrand is teruggevonden ; maar dewijl deze martelaar met een slagzwaard eene vreeselijke wonde op het hoofd heeft ontvangen, en deze schedel slechts eene kleine indeuking vertoont, durven wij hierin Uwens niet bijstemmen.

Nadat wij al deze schedels beschouwd hadden, zagen wij een aantal onderkaken, twaalf in getal, die in de kist naast de hoofden lagen, en eindelijk daar onder eene groote menigte beenderen, alle van volwassen personen, niet weinige, zooals ook de hoofden reeds aanduidden, van zeer groote, forsch ontwikkelde mannen.

Ziedaar wat men ons aanwees, als de reliquieën der Kartuizer-martelaren van Roermond.

En waarop nu grondt zich deze verzekering ?

Thans, gelijk wij zeiden, bevinden zich die beenderen in eene kamer naast de kerk; maar zij worden hier eerst bewaard, sedert voor eenige jaren een nieuw kerkgebouw het oude vervangen heeft.

In de oude kerk werden zij gelijk alle inwoners van het dorp nog weten, met vele andere reliquieën in drie kisten bewaard onder het Sint-Georgiusaltaar ; toen zij bij den nieuwen bouw hiervan werden weggenomen, heeft toch de toenmalige pastoor in het priesterkoor eene breede nis in den muur laten maken, om daarin later de reliquieën te plaatsen.

Hoe nu waren deze beenderen te Swalmen gekomen ?

Zooals wij zagen, waren zij eerst in het hoogekoor der Kartuizerkerk te Roermond begraven, in het jaar

Sluiten