Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Tevens verkrijgt partij ter andere dan het recht, op alle „haar wenschelijk toeschijnende, wettige middelen tegen het „geroyeerde oud-lid van partij ter eenre op te treden, om het „tot toegeven te dwingen.

„Indien een lid van partij ter andere deze overeenkomst „overtreedt, kan partij ter andere zich van het betalen der „boete bevrijden, door het betrokken lid onmiddellijk te „royeeren. Het betrokken lid blijft dan echter tegenover partij „ter eenre wel degelijk verbonden."

Van hetzelfde type is ook de C. A. in het havenbedrijf te Rotterdam, waar de techniek van het contract geheel is gericht op de wederzijdsche aansprakelijkheid der vereenigingen en het instaan tegenover elkander, dat de loonregelingen en dienstreglementen zullen worden nagekomen. Deze bepaling en een overeenkomst om te geraken tot een arbitrage-overeenkomst, vormen den geheelen inhoud van dat contract.

Al staat dus de regel der aansprakelijkheid van de vereeniging voor hare leden voorop, toch lijkt mij geen bezwaar aanwezig, partijen te veroorloven bij contract daarvan af te wijken in den zin, gelijk uit de geciteerde voorbeelden blijkt.

Ook bij dit onderwerp dient er de aandacht op gevestigd, dat het bestraffen van leden, die in strijd met de C. A. handelen, wel in de C. A. zelf kan worden bedongen, doch zonder eenig effect blijft, wanneer de Statuten de strafbevoegdheid niet uitdrukkelijk hebben geregeld.

Willen contracteerende vereenigingen de zekerheid hebben, dat de statuten ook op dit punt de C. A. aanvullen, dan dienen zij in de C. A. zich over en weer te verbinden in hun statuten een bepaling op te nemen en te handhaven, volgens welke de leden in de gevallen, waarin de C. A. straf bedreigt, inderdaad die straf zullen beloopen.

Zoo'n bepaling komt voor in het C. A. der Tilburgsche Wollenstofindustrie. In andere contracten trof ik deze bepaling niet aan.

Wel zijn voorbeelden voorhanden van statuten, die de leden met straf bedreigen bij handelingen in strijd met de C. A. De meeste statuten en reglementen echter kennen

Sluiten