Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t De Independance zegt ook haer woord over het vlaemsch : « \Vy verlangen uit heel ons hert de uitleggingen des ministers, omdat zy voor resultaet zullen hebben, wy zyn er van overtuigd, een aental min of meer gegronde grieven te doen verdwynen, watrvan rr<en meer dan eens gevaerlyke oppositiewapens maekl tegen het nationael gevoel. De regten der Vlamingen zyn serieus; juist daerom moet men zorg dragen dezelve niet te compromitteeren door overdryvinger, die digte geburen zyn van het belachelyke.

« Wanneer de Independance regtzinniglyk den Vlaemschen landaerd genegen was, dan zou zy het rapport aen hare lezers hebben meêgedeeld — zy, die alle dagen gansche kolommen opvult over Laplanders en Hotlentotten. Tot hiertoe is er van heel dat verslag nog gaen letter in de bankiersgazette verschenen. »

2687. Kerckhoffs (Aug.), student aen de Hoogeschool te Leuven en buitenwerkend lid der Gilde. — Een woord over de Vlaemsche tael. Redevoering uitgesproken in zitting der St-Jansgilde, bygenaemd de Peoene, den 6 Maert 1859. (Uitgegeven op last der Gilde). Mechelen, J.-F. Albrechts, 8°, 16 blz.

Zie over deze redevoering : De Eendragt^ 22 Mei 1859, blz. 101.

2688. L'Étoile beige, 7 Maart 1859, 66.

Opstelletje over al te dikwijls herhaalde vechtpartijen tusschen Waalsche en Vlaamsche werklieden te Gilly.

2689. L'Étoile beige, 10 Maart 1859, nr 69.

« On nous assure que le parti catholique vient de voter une somm» de 10,000 fr. pour répandre a bas prix le rappjrt de Ia commission flamande. »

2690. L'Étoile beige, 11 Maart 1859. nr 270.

Brief aan L. Jottrand, betreffende de 10,000 fr. van de katholieke partij. « ... La vérité est que les diverses sociéiés littéraires fiamandes de Gar.d, d'Anvers, de Louvain et d'un grand nombre de villes moins importantes des prorinces flamandes ont souscrit pour tant d'exemplaires de 1'édition a bas marché qui se prépare..., que 1'éditeur M. Verbruggen a été obligé d'en porter le tirage a cinq mille. . »

L'Étoile antwoordt dat die mededeeling van den heer L. Jotlrand echt is, « mais le fait que nous avons publié hier n'est pas moins positif que le sien ».

Sluiten