Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgen zou, zooals ik later en voornamelijk door u daadwerkelijk in vervulling heb zien gaan."

En immer verder breidt hij den kring zijner scholen uit, als zoovele bolwerken rondom de Katholieke Kerk in Duitschland. Tegen het einde van 1559 zien wij hem te Munchen, waar hij op het feest van Onze Lieve Vrouw Opdracht een collegie opent, door hertog Albert hem opgedragen, en het aan de leiding van zijn broeder Dirk toevertrouwt. Den 2 5sten Juni 1562 opent hij het collegie te Innsbruck; in October 1563 neemt hij bezit van het collegie te Dillingen, en nog geen jaar later ziet hij ook de universiteit aldaar aan zich toevertrouwd. Te Dillingen kwam in Augustus 1567 een jongeling tot hem, die hem verhaalde hoe hij, uit adellijke ouders in Polen geboren, reeds voor eenige jaren de gelofte had gedaan in de Sociëteit van Jezus te treden. Om den tegenstand zijner verwanten te ontkomen, was hij uit Weenen, zijne laatste verblijfplaats, heimelijk weggevlucht, en nu verzocht hij den provinciaal om diens raad en hulpvaardige daad. Canisius ontdekte in dien jeugdigen Pool eene meer dan gewone deugd, en onderwierp hem aanstonds aan eene ernstige beproeving. Hij beval den fijn beschaafden, adellijken jongeling de studenten in het collegie aan tafel te dienen en verder hun in alles behulpzaam te zijn, en zoo goed werd die beproeving doorstaan, dat Canisius hem met de beste aanbeveling naar Ignatius te Rome zond. Die jongeling heeft Canisius' woord: »Wij hopen buitengewone dingen van hem," ten volle bewaarheid; tijdgenoot en nageslacht hebben hem bewonderd en vereerd als den heiligen Stanislaus Kostka.

In 1569 werd ook te Hall met zijne medewerking een collegie gesticht. Voeg hier nu bij zijne vele onderhandelingen over scholen in andere steden, maar die op velerlei bezwaren afstuitten; zijn dringend aanhouden

Sluiten