Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat deze jonge dochter als eene heerlijke bloem den Carmel zou sieren.

Het meisje keerde naar Brussel terug, en zoozeer had binnen de stille kloostermuren Gods genade op haar harte ingewerkt, dat zij kort daarop met toestemming van haren biechtvader gelofte van eeuwige zuiverheid aflegde.

Zoo snelden de dagen in argelooze onschuld voort, en kwamen nieuwe tijden, die nieuwe behoeften openbaarden. Tegelijk met Maria waren ook hare twee broeders tot die jaren gekomen, waarin ernstig onderricht den grondslag moet leggen voor een weldoende toekomst; mevrouw van Valckenissen begreep dat, en wijl te Brussel geen enkele school geheel aan hare wenschen voldeed, besloot zij hare twee zonen aan de Universiteit van Leuven te doen studeeren. Maar ook nu wilde zij hen niet alleen laten, zij brak edelmoedig met al de genoegens van een dierbaren familiekring, en volgde hare kinderen naar de academiestad. Hier woonden de twee jongens de lessen der hoogleeraren bij, het meisje werd geplaatst bij de reguliere kanonikessen van St. Augustinus.

De Zuster, die over haar moest waken, eene zeer verstandige en deugdzame vrouw, doorschouwde al spoedig het Godlievend hart harer kweekelinge, en leerde haar het lijden des Heeren overwegen en daarin al haar kracht en wijsheid vinden. Ten volle beantwoordde het meisje aan die les ; op ,,den kruisberg, hard van steen," leerde zij ,,de schoonste roode rozen" plukken, en vereenigde zich weldra zoo innig met de felle pijnen van den Godmensch, dat het haar somwijlen was, als voelde zij in haar eigen lichaam de smarten van Jezus' wonden. Hoe zou haar spoedig die liefde voor het lijden te stade komen ! Hare trouwe moeder, die zich had opgeofferd

Sluiten