Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijkertijd zijn jeugd afgelegd: geen medelid van deze firma bleef in dien tijd lang jong. De firma had door haar weinig eerlijke, om niet te zeggen oneerlijke wijze van zaken doen, zulk een ongunstigen naam gekregen, dat allen, die op het kantoor werkzaam waren, tot zelfs de loopjongen toe, daarop meer of min aangezien werden.

In het begin, had de jonge Jackson, toen hij merkte dat ook hem den demon van het geld te pakken had, geworsteld om dien met macht van zich af te schudden, maar toen hij ondervond, dat een ieder, die zaken met hem te doen had, hem toch met argwaan en achterdocht aanzag, gaf hij den strijd maar op.

En toen bovendien, het eenige vrouwelijke wezen, waarvoor hij ooit iets gevoeld had, hem ook ontrouw werd, hare verloving met hem verbrak en in het geheim trouwde met zijn besten vriend, was hij een volmaakt ongelukkig mensch geworden, die niets of niemand meer in de wereld vertrouwde.

Zoo was hij door de omstandigheden geworden: een vroeg- vergrijsd man, die jaren en jaren ouder scheen dan hij in werkelijkheid was, vol wantrouwen tegenover een ieder, en met de onbeantwoordde vraag in zijn hart, hoe hij de rest van zijn ellendig bestaan zou moeten voortslepen.

Den 20ten December haatte hij uit den grond van zijn hart; dien dag was namelijk zijn verjaardag, en hij gaf zich steeds de grootste moeite hem te vergeten. Niemand kwam er om hem dan «een recht gelukkig en gezegend jaar» toe te wenschen. Bovendien zou hij, wanneer er al iemand geweest was die hem dit toewenschte, dien persoon met de meest mogelijke verbazing en ongeloof aangezien hebben.

Sluiten