Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het korps mariniers, eveneens tot dit departement behoorende, is in 3 afdeelingen te Amsterdam, Willemsoord en Rotterdam in garnizoen. De mariniers doen dienst als kanonnier en infanterist. ')

2e. Het loodswezen omvat het binnenloodsen van schepen, de bebakening, betonning, verlichting en de wacht op onze zeekusten.

Ten einde bij de Nederlanders liefde voor de vaderlandsche vloot aan te kweeken en aan te wakkeren werden de beide vereenigingen: „Het Nederlandsche Zeewezen" en „Onze Vloot" in het leven geroepen. Aller steun verdienen zij. 2)

§ 5.

Het departement van Financiën.

„De koning heeft het opperbestuur van de algemeene geldmiddelen" zegt art. 63 der Grondwet. De minister van Financiën echter draagt de zorgen, aan dat opperbestuur verbonden.

De Staat heeft jaarlijks groote uitgaven te doen en de middelen, om die uitgaven te kunnen dekken, vindt de Staat vooral uit belastingen en leeningen. Het laatste wetsontwerp, hetwelk tot het ontwerp Staatsbegrooting (zie deel I, bladz. 54) behoort, is de wet op de Middelen tot dekking der uitgaven, welke in de hoofdstukken der Staatsbegrooting voorkomen. Deze Middelenwet houdt in: de gewone middelen, — de buitengewone middelen in den vorm van opcenten op de Rijksbelastingen, — de wijze, waarop tijdelijk een eventueel tekort zal gestopt worden.

I. Gewone middelen zijn, behalve de inkomsten van de Staatsdomeinen, eenige krachtens verdrag geregelde uitkeeringen van België b.v. wegens de vuurgelden op de Wester-Schelde, de aandeelen in de opbrengst van de exploitatie der Staatsspoorwegen en in de winsten van de Nederlandsche Bank, de Rijksretributiën n.1. vergoedingen voor diensten, welke het Rijk aan particulieren bewijst b.v.

') Over den Raad van Defensie zie § 6 van dit punt, bladz. 76.

2) De begrooting van Marine, hoofdstuk VI der Staatsbegrooting, bedroeg in 1907; ƒ 17.878.232.515.

Sluiten