Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekking bij een in de provincie gelegen waterschap, veenschap of veenpolder, noch die van hoogleeraar, lector of onderwijzer, notaris of procureur, te gelijk bekleeden, noch de praktijk als advocaat uitoefenen. Het is hem verboden, middellijk of onmiddellijk aandeel te hebben in pachten leveringen of aannemingen ten behoeve der provincie „Alvorens zijne betrekking te aanvaarden, wordt door hem, in de vergadering van de Gedeputeerde Staten, in handen van den voorzitter", de zuiveringseed en een ambtseed (verklaring en belofte) afgelegd. Hij woont in de provinciale hoofdstad; geniet eene jaarwedde, door de Staten behoudens koninklijke goedkeuring vastgesteld (b. v. in Gelderland: ƒ 4000) — erl wordt „voor de toepassing der bepalingen omtrent pensioen als burgerlijk ambtenaar aangemerkt."

Dejaak van den griffier is:

le. Den commissaris en de Gedeputeerde Staten in het provinciaal bestuur behulpzaam zijn.

2e. Alle stukken, welke van de Provinciale en Gedeputeerde Staten uitgaan, onderteekenen.

3e. Optreden als secretaris van de Provinciale en Gedeputeerde Staten (t. a. p. artt. 36—44 ter).

Elke provinciale griffie, waarvan de griffier de eerste ambtenaar is, is verdeeld in meer of minder afdeelingen, aan het hoofd waarvan chefs staan. De griffie-ambtenaren hebben de rangen van hoofdcommies, enz. Over den provincialen waterstaat zie deel II, bladz. 80.

Evenals de provincie geniet ook de gemeente van de centralisatie en heeft derhalve autonomie en zelfbestuur (zie voor het goed begrip dezer termen bladz. 5). Een en ander wordt bewezen door art. 144 der Grondwet. Eventueele botsingen, welke tusschen het Rijks- of provinciaal bestuur van den eenen kant en het gemeentebestuur van den anderen kant zouden kunnen ontstaan, worden voorkomen door het

HOOFDSTUK V.

Het gemeentelijk bestuur.

Sluiten