Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkiezingen wegens ontslag, overlijden of .eene andere reden binnen veertien dagen na het ontstaan der vacature, zoo tevens geen raadszetel vacant werd, — binnen veertien dagen na de toelating van het nieuwe lid, zoo tevens een raadszetel openviel. De verkozene, die tegenwoordig is, verklaart binnen 24 uren, — die niet tegenwoordige, binnen 3 dagen, of hij de benoeming aanneemt. Wanneer een benoemde zijne benoeming niet aanneemt, geschiedt binnen acht dagen eene nieuwe keuze (t. a. p. artt. 83—86).

Het wethouderschap is owvereenigbaar met de betrekkingen in § 1 tot en met deurwaarder genoemd, alleen hoogleeraar of lector uitgenomen (t. a. p. art. 89).

„De wethouder, die ongesteld, of afwezig, of met de tijdelijke waarneming van het burgemeesterschap belast is, wordt, zoodra noodig, vervangen door een ander lid van den raad, door dezen „n. 1. den raad" te benoemen". Buiten het geval van ongesteldheid van den wethouder geniet evengenoemd raadslid, wanneer^ hij meer dan ééne maand onafgebroken het wethouderschap waarneemt, de jaarwedde en het presentie-geld, voor dien tijd aan deze waardigheid verbonden. Men noemt dat raadslid wethouderplaatsvervanger (t. a. p. art. 90).

De wethouders genieten eene jaarwedde, door Gedeputeerde Staten, nadat de raad is gehoord, onder 's konings goedkeuring vastgesteld. Met die jaarwedde wordt op dezelfde wijze gehandeld als met die van de Gedeputeerde Staten (t. a. p. art. 94).

Het College van B. en W. bestaat uit:

le. Den burgemeester als voorzitter met werkelijke stem (in den raad heeft de burgemeester, zoo hij geen raadslid is, slechts eene raadgevende stem).

2e. Twee of meer wethouders als leden.

3e. Den secretaris (t. a. p. artt. 91, 101).

B. en W. houden gewoonlijk éénmaal in de week, in de grootere gemeenten meerdere malen vergadering. Het college van B. en W. mag niet beraadslagen of besluiten, zoo niet meer dan de helft zijner leden, of is dit 'getal oneven, de grootste helft daarvan tegenwoordig is. Het zes achtereen-

Sluiten