Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nimmer ten uitvoer gelegd worden, dan nadat de gouverneurgeneraal in de gelegenheid geweest is, gratie te verleenen. „Voor zooveel inlandsche vorsten en hoofden betreft, heeft hij ook, in overeenstemming met den Raad van NederlandschIndië het recht van amnestie en abolitie" (t. a. p. art. 52, — zie ook deel I, bladz 27—28).

9e. Gemachtigd tot het dispenseeren „in de gevallen bij de algemeene verordeningen omschreven; voor zooveel rechtszaken betreft, na gehoord advies van het Hooggerechtshof"; — tot het dispenseeren in de onderhouding van andere punten van eene bepaalde ordonnantie, evenwel niet dan in overeenstemming met den Raad van Indië en na gehoord advies van het Hooggerechtshof (t. a. p. art. 53).

10e. Belast met het beschermen der inlandsche bevolking tegen willekeur (t. a. p. art. 55).

11e. Belast met al hetgeen de gouvernements-kultures betreft (t. a. p. art. 56).

12e. Belast met de regeling van de persoonlijke diensten, door de inlanders te verleenen, — om de 5 jaren worden de verordeningen, die diensten betreffende, herzien, bij welke herzieningen eene vermindering dier diensten op den voorgrond staat (t. a. p. art. 57).

13e. Gemachtigd, om verlof te verleenen tot nieuwe gouvernementsvestigingen op de eilanden van den Oost-Indischen Archipel (t. a. p. art. 63).

De koning kan aan den gouverneur-generaal eenen luitenantgouverneur-generaal toevoegen, bestemd om hem voorloopig op te volgen, en om inmiddels zoodanig werkzaam te zijn, als door den koning of door den gouverneur-generaal zal worden voorgeschreven. In handen van den koning of den gouverneur-generaal legt hij den eed (verklaring en belofte) af. De gouverneur-generaal kan hem het presidium van den Raad van Indië met raadgevende stem opdragen. Sedert 1854 is deze functie nog nimmer vervuld (t. a. p. artt. 4, 6, 7).

De algemeene secretarie, waarvan de algemeene gouvernementssecretaris de chef is en de gouvernementssecretarissen, 5 in getal (1908), deel uitmaken, is zooveel als het kabinet

Sluiten