Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigene zaak te behartigen, doch dit naliet, ook nadat zij door den gepretendeerden negotiorum gestor opmerkzaam was gemaakt op wat deze in haar belang noodig achtte. — Rechtb. Amsterdam 8 Januari 1905; W. 8222.

682. De leverancier, die aan een minderjarige op diens bestelling goederen levert, kan niet worden geacht daarmede de belangen des vaders te hebben waargenomen. — Kantong. Groningen 21 Juni 1886; W. 5446.

683. Aangezien de verhuurder tengevolge van de verbintenis uit de huurovereenkomst ontstaande, niet bevoegd is om zelf voor de bewerking van verhuurd land te zorgen, kan de huurder niet beweren door de bewerking van het land het belang des verhuurders te hebben waargenomen krachtens eene verbintenis uit kracht der wet. — Rechtb. Amsterdam 26 Maart 1889; R. W. v. N. 662; P. v. J. 1889, 72.

684. De negotiorum gestor moet, evenals de lasthebber, van de hoofdsommen, die hij van dengene, wiens belangen hij waarnam, onder zich had en ten eigen bate aanwendde, interessen betalen van den dag, dat hij er gebruik van maakt en zulks onafhankelijk van zijne verplichting om ten aanzien van het vrijwillig op zich genomen beheer de plichten van een goed huisvader te vervullen. — Rechtb. Utrecht 28 Januari 1891; W. 6002; T. v. N. IX, 24.

685. Bij gebreke van uitdrukkelijke wetsbepaling mag niet worden aangenomen, dat hij, die zonder lastgeving namens een ander handelt, in dien zin aansprakelijk wordt, dat hij geheel in de plaats van dien anderen treedt. — Rechtb. Amsterdam 23 December 1892; N. M. v. H., V, 185.

686. Van negotiorum gestio kan geen sprake zijn, als de partijen niet als derden, maar als door een contractueelen band verbonden, tegenover elkander staan en de partij, wier belangen zijn waargenomen, uitdrukkelijk tegen de daden van de andere partij heeft geprotesteerd. — Rechtb. Rotterdam 25 Maart 1899; W. 7362

687. Een gewezen voogd, die gelden voor zijn gewezen püpil blijft ontvangen, zonder daartoe van dien gewezen pupil last te hebben bekomen, moet geacht worden dit als negotiorum gestor te hebben gedaan, ook al meende hij ook die gelden niet voor zijn gewezen pupil maar voor zich zelf te ontvangen. — Rechtbank Alkmaar 4 Januari 1900; W. 7568; Not. W. 86.

688. In het algemeen moet worden toegegeven, dat het vrijwillig zonder last gedurende eenigen tijd aan iemand, die het behoeft, verstrekken van kost en inwoning kan gerekend worden te vallen onder het vrijwillig waarnemen van eens anders belangen in den zin van dit artikel, maar niettemin zal in ieder bijzonder geval uit de omstandigheden moeten worden afgeleid of inderdaad aan zoodanige waarneming te denken valt. — Rechtb. Rotterdam 10 November 1902; W. 7957.

689. Wanneer een lasthebber eene handeling voor een derde heeft verricht in de meening, dat zij viel binnen de grenzen van een hem verstrekten last, dan kan hij, gebleken zijnde, dat die handeling buiten de grenzen van dien last viel, zich tegenover zijnen vermeenden lastgever niet op negotiorum gestio beroepen. — Kantong. Zutfen 23 September 1904; W. 8136.

Sluiten