Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren aan den kooper, ook de modellen worden gevoegd. — Rechtb. Amsterdam 20 Februari 1891; P. v. J. 1891, 44.

1653. Indien vaststaat, dat een aantal petroleumkooktoestellen incompleet waren, behoeft de kooper niet te betalen zoolang dat incompleet toestel niet is gecompleteerd — Kantong. Middelburg 29 Juni 1891; Mb. Dw. VII, 9.

1654. Indien verkocht is een winkelopstand, dan moet daaronder verstaan worden al hetgeen in dat gedeelte van een pand, hetwelk tot winkel dient, tot inrichting van den winkel is aangebracht. — Rechtb. Maastricht 11 Juli 1899; W. v. N. R. 1567; Mb. Dw. XV, 6.

1655. Bij verkoop door eene gemeente van een door haar uitgegeven dagblad aan een derde, verbindt zich die gemeente daardoor ipso jure om aan de nieuwe eigenaars van dat blad steeds ter plaatsing te zullen geven alles, wat tot dusverre dat blad tot dagblad der gemeente had gestempeld, nl. publicatiën, kennisgevingen, advertentiën, mededeelingen enz. gemeente en gemeentebestuur betreffende. — Hof 's-Gravenhage 14 Januari 1901; W. 7559; P. v. J. 1901,20.

1656. Dranken moeten steeds geleverd worden in behoorlijk geëmballeerde flesschen, die, zoo ze niet in den koopprijs zijn begrepen, moeten worden teruggezonden. — Kantong. Zutfen 19 Juni 1903; Mb. Dw. XIX, 23.

1657. Nu moet worden aangenomen, dat bij den koop en verkoop eener affaire de kooper het recht kreeg om de zaak onder den naam des verkoopers voort te zetten, moet ook worden aangenomen, dat de kooper dat recht verkreeg, niet alleen voor den winkel, waarin de zaak tijdens den verkoop werd gedaan,

1294

maar ook voor alle filialen, later door hem kooper in andere deelen der stad opgericht. — Rechtb. Rotterdam 20 Maart 1905; W. 8313; W. v. N. R. 1892.

Art. 1520.

1658. Dit artikel, sprekende van onroerend goed, waarvan de inhoud of maat blijkt onjuist te zijn opgegeven, is niet van toepassing, waar het geldt onroerend goed, waarvan slechts eene schatting of raming bestaat. Koop van een „oogst" is koop van roerend goed, derhalve is dit artikel daarop niet toepasselijk. — Hof Amsterdam 8 Januari 1892; N. M. v. H., IV, 137; P. v. J. 1892, 30.

1659. De kadastrale grootte en omschrijving van onroerend goed in een koopakte, is niet verbindend voor partijen, indien wordt bewezen, dat het goed hetwelk zij wilden koopen en verkoopen, niet overeenstemt met die grootte en omschrijving. — Rechtb. Zierikzee 17 April 1894; W. 6483; W. v. N. R. 1309; T. v. N. XII, 93.

Art. 1522.

1660. Indien in eene koopakte de kadastrale aanduiding en grootte van het verkochte verschillen van de omschrijving, die in de akte daarvan gegeven wordt, dan moet deze omschrijving als zij duidelijk is, beslissen omtrent de vraag, wat verkocht is. — Rechtb. Zutfen 17 Januari 1889; VV. v. N. R. 1006; R. W. v. N. 647.

1661. De Kantonrechter is bevoegd om te oordeelen over een actie, waarbij wordt gevorderd betaling eener som van ƒ 176.10, als het bedrag waarmede de reeds betaalde koopprijs van een on-

| roerend goed van ƒ 435 moet worden

Sluiten