Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar te willen gedragen, doch verzuimt de tusschen partijen bestaande geschilpunten te preciseeren. — Rechtb. Amsterdam 21 September 1888; P. v. J. 1888, 135.

367. Wie zich in eerste instantie tegen de openlegging van koopmansboeken door de tegenpartij heeft verzet, is in hooger beroep op zijn beurt niet ontvankelijk in zoodanig verzoek, ook al betreft het een bewijs van een ander geschilpunt. — Hof Amsterdam 31 October 1890; P. v. J. 1891, 4.

368. Koopmansboeken^ behoeven op de vordering der tegenpartij niet te worden beëedigd alvorens die worden opengelegd. — Hof Amsterdam 23 October 1891; P. v. J. 1892, 16.

369. Indien door brieven bewezen wordt, dat een voorwaardelijke koop tusschen partijen gesloten is, mag de verkooper, die zijn vordering tot betaling van den koopprijs deed steunen op een onvoorwaardelijke koopovereenkomst, niet tot bewijs door middel van zijne koopmansboeken worden toegelaten. — Rechtb. Haarlem 12 October 1886; W. 5396; P. v. J. 1887, 19, Bijbl.

370. De schuldeischer kan tegenover den borg het bestaan der schuld van den schuldenaar door openlegging zijner koopmansboeken bewijzen. — Rechtb. Amsterdam 25 November 1886; P. v. J. 1887, 13, Bijbl.

371. Het bewijs door koopmansboeken is toegelaten omtrent het geschilpunt of de kooper boven den koopprijs moet vergoeden de kosten, aangewend om het verkochte in leverbaren toestand te brengen. — Rechtb. Amsterdam 12 October 1888; W. 5649; P. v. J. 1888, 153.

372. Eerst als een gedaagde de door den eischer gestelde feiten uitdrukkelijk erkent, is deze laatste van den bewijslast er van ontheven, onverschillig of gedaagdes koopmansboeken hem de juistheid dier feiten hadden kunnen doen kennen. Openlegging van koopmansboeken vóór een bevel daartoe van den

rechter is praematuur. — Rechtb. Amsterdam 22 November 1889; W. 5831; N. M. v. H., II, 92.

373. Men kan in een geding alleen verklaren zich te willen gedragen naar de boeken der tegenpartij omtrent alles, wat in die boeken aangaande verschilpunten tusschen partijen voorkomt, maar niet omtrent een enkel geschilpunt. — Rechtb. Amsterdam 31 Januari 1890; N. M. v. H, II, 155.

374. Indien een koopman van een particulier bet hem door dezen wegens uitgevoerde orders verschuldigd saldo vordert, dragen de boeken van dien koopman, overeenkomstig dit artikel tot bewijs van den omvang en de hoeveelheid der orders bij, indien het van elders bewezen is, dat de bedoelde orders zijn gegeven en uitgevoerd. — Rechtb. Amsterdam 7 Februari 1890 ; N. M. v. H., II, 227.

375. Door koopmansboeken kan niet worden bewezen, dat geleverd is wat behoorde geleverd te worden. — Rechtb. 's-Hertogenbosch 2 Februari 1894; W. 6577.

376. De partij, die aanbiedt en

onderneemt om door tegenbewijs te ontzenuwen, wat uit het koopmansboek der wederpartij in den vorm van een overgelegd extract daarvan zal blijken ten aanzien der geleverde hoeveelheid, erkent daardoor, dat tegenbewijs noodig is om den inhoud van het extract te

Sluiten