Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot hem: „Kind, waarom hebt gij ons zoo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht." Maar, Jezus antwoordde: r"V\ ist gij niet, dat ik moest zijn in de dingen mijns Vaders?" Zijne ouders begrepen dit woord niet. Doch Maria bewaarde het in haar hart. Daarna ging Jezus met hen naar Nazareth. Hij was hun onderdanig en nam toe in wijsheid, in grootte en in genade bij God en menschen. /

lerwijl Jezus te Nazareth leefde, trad Johannes, het kind van Zacharias en Elisabet, op om voor den Heiland den weg te bereiden onder Israël. Hij was een boetprediker. Hij predikte den eisch van Gods wet, wees zijne hoorders op hunne zonden en wekte hen tot bekeering. Ook kondigde hij de komst aan van den Christus, den Messias, wiens schoenriem hij niet waardig was te ontbinden. Hen, die op zijn woord hunne zonden beleden en zich bekeerden, doopte hij in den Jordaan. Daarom heet hij: Johannes de Dooper.

Hij leefde zeer eenvoudig, was gekleed in kemelshaar, met een lederen gordel om de lendenen en at sprinkhanen en wilden honig. Niemand ontzag hij bij zijne prediking. Zoo bestrafte hij ook Herodes, die leefde metHerodias, de vrouw van zijn broeder Filippus. Daarom haatte vooral Herodias hem zeer, want zij bemerkte, dat Herodes in vele dingen naar hem hoorde. Zij wist dan ook te bewerken, dat Johannes in de gevangenis werd geworpen. Maar, daarmede was zij nog niet tevreden. Zij begeerde zijn dood! Nu gebeurde het, dat op Herodes' verjaardag Salome, haar dochtertje, voor den koning danste. Deze was hiermede zóó in zijn schik, dat hij haar beloofde alles wat zij zou vragen, al was het ook de helft van zijn rijk. Op raad van haar moeder vroeg Salome nu: het hoofd van Johannes den Dooper. Een oogenblik aarzelde Herodes. Maar, uit valsche schaamte voor zijne gasten gaf hij wat zij vroeg. Johannes werd onthoofd en zijn hoofd op een schotel aan haar gegeven.

Johannes' discipelen begroeven zijn lichaam.

Waarheen ging Jezus, toen hij 12 jaar oud was?

Wat bemerkten zijne ouders op de terugreis?

Waar vonden zij Jezus en wat deed hij ?

Sluiten