Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Daar is wederom geschreven: Gijjzult den Heere uwen God niet verzoeken." Eindelijk nam de duivel hem mede op eenen zeer hoogen berg en toonde hem al de koninklijken der wereld en hunne heerlijkheid en zeide. „Al deze dingen zal ik u geven, wanneer gij nedervallend mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: „Ga weg, Satan! want er staat geschreven: Gij zult den Heere uwen God aanbidden en Hem alleen dienen." Toen liet de duivel van hem af en de engelen zijn toegekomen en dienden hem.

Hoe oud was Jezus, toen hij optrad als Verlosser?

Tot wien ging hij en wat begeerde hij ?

Wat deed Johannes en wat zeide hij?

Wat gebeurde bij Jezus' doop?

Waarheen ging Jezus na den doop en wat geschiedde daai ?

Welke was de lste verzoeking en wat zeide Jezus?

Welke was de 2d® verzoeking en wat zeide Jezus?

♦ Welke was de 3de verzoeking en wat zeide Jezus?

Tekst: Hebreen 4 : 15.

Leeren: Psalm 119 : 67 ; Gezang 50 : 4.

Les 6. Jezus' discipelen en de bruiloft te Kana.

Johannes 1:19—52; 2:1—11.

Na de verzoeking in de woestijn begaf Jezus zich weei naar den Jordaan, waar Johannes doopte. Toen deze den Heiland zag, wees hij zijne discipelen op hem met de woorden: „Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld weg neemt." Den volgenden dag deed hij eveneens en dit had ten gevolge, dat twee discipelen van den Dooper: Johannes en Andreas den Heiland volgden. Andreas vond zijn broeder

Sluiten