Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. „ Wat hebben de Profeten voorspeld omtrent de plaats, waar, de familie en de moeder, uit wie de beloofde Verlosser zou geboren worden?

Hij zal geboren worden te Bethlehcm (Mich. V, 2 — Mt. II, 1), uit het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob, uit den stam van Juda, uit de familie van David (Gen. XXII, 18; XXVI, 4; XXVIII, 14; XLIX, 8-10; Ps. LXXXVIII, 36—38; Is. XI, 1—14. En van zijn moeder voorspelde Isaïas: „Zie, de Maagd zal ontvangen en een zoon baren, en zijn naam zal genoemd worden Emmanuël (God met ons). VII, 14— zie Mt. I, 1—16; I, 23; Lc. I, 31.

3°. Wat hebben de Profeten voorspeld omtrent de verschillende levensomstandigheden van den beloofden Verlosser?

Een voorlooper zal hem den weg bereiden. Malach. III, 1. Zie Mt. XI, 10. — Koningen uil het Oosten komen Hem aanbidden en offeren goud en wierook. Ps. LXXI, 10, Is. LX, 1—6. Zie Mt. II, 1. — Bij zijn geboorte zullen Bethlehems moeders over hun vermoorde kinderen weeklachten aanheffen. Jer. XXXI, 15. Zie Mt. II, 18. — Hij zal zachtmoedig zijn, het gekrookte riet niet breken, het rookend lemmet niet uitdooven. Is. XLII, 3. Zie Mt. XII, 20. — Hij zal een groot wonderdoener zijn. Is. XXXV, 5. Zie Mt. XI, 5. — Hij zal arm en nederig zijn, op een ezelin Jeruzalem binnentrekken. Zach. IX, 9. Zie Mt. XXI, 5. — Hij zal geschat worden op dertig zilverlingen, en voor dit bloedgeld zal de akker van den pottebakker gekocht worden. Zach. XI, 12. Zie Mt. XXVII, 9. — Hij zal gegeeseld en bespuwd worden. Is. L. 6. Zie Mt. XXVI, 67 en XXVII, 30. — Hij zal als een booswicht ter dood gebracht worden. Is. LUI, 7, 12. Zie Jo. XIX, 18. — Zijn handen en voeten zullen doorboord worden. Ps. XXL 17. Zie Mt. XXVII, 35. — In zijn dorst zal Hij met gal en azijn gelaafd worden. Ps. LXVIII, 22. Zie Mt. XXVII, 34. — Op het kruis zal Hij met sarrende spotwoorden beschimpt worden. Ps. XXI, 8, 9. Zie Mt. XXVII, 39. — Men zal zijn kleederen verdeelen en om zijn lijfrok het lot werpen. Ps. XXI, 19.

Sluiten