Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. De Verlosser zal koning zijn: „Ik echter ben door Hem als Koning aangesteld op Sion, zijn heiligen berg". Ps. II, 6. Dit koningschap wordt nader omschreven in Ps. LXXI: „Richten zal Hij de armen uit het volk en redding schenken aan de kinderen der armen, en vernederen zal Hij den lasteraar... ontspruiten zal gerechtigheid in zijn dagen en overvloed van vrede, tot dat de maan wordt weggenomen. En Hij zal heerschappij voeren van zee tot zee, en van den stroom tot aan de grenzen van den aardbol.... En aanbidden zullen Hem de koningen der aarde altegader, alle volkeren Hem dienen". Christus is koning (Lc. I, 32) en voor Pilatus staande, beleed Hij: „Ik ben een koning". Jo. XVIII, 37; doch zijn koninkrijk is niet van deze wereld, maar een geestelijk koninkrijk. Door de stichting der Kerk heeft Hij bewezen koning te zijn.

5°. Wat hebben de Profeten voorspeld omtrent het Rijk van den Verlosser?

Aangaande het nieuwe godsrijk, de Kerk, welke de Verlosser stichten zal, voorzeggen de Profeten:

„Zie, de dagen komen, zegt de Heer, en ik zal met het huis van Israël en met het huis van Judea een nieuw verbond sluiten; niet naar het verbond, dat Ik gesloten heb met hun vaderen". Jer. XXXI. 31, 32. Dat rijk zal zijn oorsprong hebben te Jeruzalem en zich vandaar over geheel de aarde uitbreiden: „Van Sion zal uitgaan de wet en des Heeren woord van Jeruzalem". Mich. IV, 2. „Aan het einde der dagen zal de berg van het huis des Heeren gevestigd zijn op de kruin der bergen en verheven boven de heuvelen; en tot hem zullen de volkeren stroomen" IV, 1. „Uit degenen, die ontkomen zijn, zal Ik zenden tot de volken, naar de zee, naar Afrika en Lydië,.... naar Italië en Griekenland, naar de verre eilanden, naar degenen, die van Mij niet gehoord hebben en mijn heerlijkheid niet hebben gezien. En verkondigen zullen zij mijn heerlijkheid aan de volken. En zij zullen al uw broeders uit alle volken den Heer ten offergave aanbrengen". Is. LXVI, 19. 20. In dit nieuwe godsrijk zal niet langer het priesterschap, niet langer het offer van Aaron

Sluiten