Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zedelijkheid ondermijnen, en met voorbedachten rade de moordenaars der zielen zijn.

Wij zijn door het H. Doopsel ingelijfd in het leger van Christus. Toen zwoeren wij den duivel en zijn bondgenooten eeuwigen haat, aan Christus eeuwige liefde, eeuwige trouw.

Door het H. Vormsel werden wij gezalfd tot strijdbare mannen, werd ons woord van trouw opnieuw bezegeld. Wij moeten derhalve strijden onder Christus, onzen Heer en Koning. Hij is een Koning, die zijn strijders voorgaat in den strijd; die eerst zelf gedaan heeft, wat hij anderen voorschrijft; Hij is een Koning, die den zijnen eeuwige vreugde belooft, in den strijd ter zijde staat, en zijn getrouwen tot de overwinning voert.

Nederigheid, onthechting van het aardsche en versterving, ziedaar de drie voorwaarden, om trouwe dienaren' en soldaten van Christus te zijn.

Sommige Christenen meenen twee heeren te kunnen dienen, de wereld, die de handlangster van satan is, en Christus. Maar Christus zelf heeft gezegd: „Niemand kan twee heeren dienen". Mt. VI, 21. En-. „Wie niet met Mij is, is tegen Mij". Lc. XI, 23. Daarom is de vriendschap met deze wereld vijandin van God, Jac. IV, 4. want „alles wat in de wereld is, is begeerlijkheid des vleesches, begeerlijkheid der oogen, en hoovaardij des levens". I Jo. II, 16. Vluchten wij dan de wereld met haar valsche grondstellingen, haar schijngoederen, haar gevaarlijke vermaken en blijven wij aan onzen Koning Christus getrouw tot den dood toe, en Hij zal ons de kroon der overwinning, de kroon des eeuwigen levens geven {Apoc. II, 10).

Sluiten