Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE LES.

OVER DE MENSCHWORDING VAN GOD DEN ZOON.

III. Art.: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de Maagd Maria.

91. Wat leert het derde Artikel?

Het derde artikel leert, dat God de Zoon door eene bijzondere werking van den Heiligen Geest de menschelijke natuur heeft aangenomen en geboren is uit de H. Maagd Maria.

92. Wat wil zeggen; God de Zoon heeft de

menschelijke natuur aangenomen?

God de Zoon heeft de menschelijke natuur aangenomen, wil zeggen: God de Zoon heeft eene menschelijke ziel en een menschelijk lichaam aangenomen.

Zoodra Maria het woord: „Ziehier de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord", had uitgesproken, is het Woord Gods vleesch geworden.

Eenmaal bij het begin der tijden klonk het goddelijk fiat, en het heelal rees uit den afgrond van het niet, en het leven, in zijn ontelbare vormen, verscheen op de wereld. Een nederige Maagd spreekt een menschelijk fiat, en de Schepper zelf begint een menschelijk leven.

Op hetzelfde oogenblik, dat Maria haar toestemming gaf, om Moeder van God te worden, schiep de H. Drieëenheid een menschelijke ziel, vormde Zij uit Maria een menschelijk lichaam, vereenigde beide tot een menschelijke natuur, en vereenigde deze menschelijke natuur met den Tweeden Persoon der H. Drieëenheid, die deze natuur als de zijne aannam. Dit alles geschiedde in één ondeelbaar oogenblik. De menschelijke natuur van Christus heeft niet bestaan vóór de vereeniging met den goddelijken Persoon, want anders zou Christus eerst

Sluiten