Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind zijn, gelijk een ander kind. Hij wilde niet kunnen loopen, niet kunnen spreken enz. Aan Moeders hand leerde Hij de eerste schreden zetten, uit Moeders mond leerde Hij de eerste woorden stamelen, door Moeder wilde Hij gevoed worden, door Jozefs arbeid wilde Hij, dat in zijn onderhoud voorzien werd; door Maria's en Jozefs liefdevolle zorgen wilde Hij omringd worden. Zoo legde Hij op Maria's en Jozefs schouders den ouderlijken plicht, voor het goddelijk Kind te zorgen, en wilde Hij, dat gij, christenouders, in Maria en Jozef een schitterend voorbeeld zoudt vinden van ouderlijke waakzaamheid.

Uw kinderen zijn niet uw eigendom; zij zijn het eigendom van den drieéénigen God; het eigendom van den Vader, die hen schiep; het eigendom van den Zoon, die hen door zijn Bloed vrijkocht uit de slavernij der zonde; het eigendom van den H. Geest, die hen door zijn genade en inwoning heiligde. Die kinderen zijn u als kostbare panden ter bewaring toevertrouwd. Gij zijt verplicht, die kinderen op te voeden in de vreeze des Heeren, te stichten door uw voorbeeld, verwijderd te houden van de gevaren der zonde.

Jezus is voor de kinderen des huizes een volmaakt voorbeeld van gehoorzaamheid, (bl. 163.)

Paus Leo XIII zegt dan terecht in zijn Breve van den 14" Juni 1892: „De vaders van het huisgezin hebben in Jozef een allervoortreffelijkst voorbeeld van vaderlijke waakzaamheid en zorg; de moeders in de H. Maagd en Moeder Gods een uitstekend voorbeeld van liefde, zedigheid, onderwerping en volmaakt geloof; de kinderen des huisgezins in Jezus, die aan zijn ouders onderdanig was, een goddelijk voorbeeld van gehoorzaamheid, dat zij moeten bewonderen, vereeren en navolgen".

Wat zou het aanschijn der wereld veranderen, indien alle huisgezinnen zich beijverden het H. Huisgezin van Nazareth na te volgen! Kerk en Staat zijn noodzakelijk een evenbeeld van het huisgezin. In onze dagen, helaas! is het huiselijk leven ontaard, afgeweken van den godsdienst, en daardoor werd niet alleen het huisgezin ongelukkig, maar kwam er ook ontevredenheid, oproerigheid in het openbaar leven. En daarom kan het ons niet verwonderen, dat Paus Leo XIII een nieuwe poging aanwendde, om het huisgezin en daar-

Sluiten