Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede het huiselijk en maatschappelijk leven te verbeteren.

Bij Breve van den 14" Juni 1892 stelde hij een nieuwe vereeniging in, onder den naam van Algemeene H. Familie, of godvruchtige vereeniging van alle christelijke huisgezinnen, toegewijd aan de H. Familie van Nazareth. Den 14" Juni 1893 stelde hij den feestdag in der H. Familie, die op den derden Zondag na Driekoningen moet gevierd worden.

Deze vereeniging heeft ten doel: 1°. het christelijk huisgezin in nadere betrekking te brengen met het H. Huisgezin van Nazareth, en daardoor de zegeningen en bijzondere gunsten der H. Familie, Jezus, Maria en Jozef, meer overvloedig te verwerven; 2°. de H. Familie in en door het huisgezin op een bijzondere wijze te doen vereeren door openlijke toewijding en dagelijksch gebed; en 3°. de H. Familie te stellen als voorbeeld voor het christelijk huisgezin ter beoefening van alle deugden, als voorbeeld voor het geheele levensgedrag aan alle klassen der maatschappij, maar vooral aan de werkende klasse 1).

1026. Welke gebeurtenis verhaalt de H. Schrift uit het leven van Christus te Nazareth ?

De H. Schrift verhaalt, dat Christus op twaalfjarigen leeftijd door zijne H. Ouders verloren werd en teruggevonden te Jeruzalem in den tempel, waar Hij allen in verwondering bracht door de wijsheid zijner antwoorden.

De H. Lucas schrijft: „En zijn ouders gingen alle jaren naar Jeruzalem op het Paaschfeest. En toen Hij twaalf jaren (oud) geworden was, en zij, volgens de gewoonte van het feest, waren opgegaan naar Jeruzalem en, de dagen voleindigd hebbende, terugkeerden, bleef het Kind Jezus in Jeruzalem achter; en zijn ouders wisten het niet; doch vermoedende, dat Hij onder het gezelschap was, gingen zij een dagreize ver en zochten Hem onder de bloedverwanten en de bekenden. En dewijl zij Hem niet vonden, zoo keerden zij naar Jeruzalem terug, Hem opzoekende. En het geschiedde na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in

*) Zie Litt. past. III, bl. 278.

Sluiten