Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor, die tegelijk lessen waren van bovenmenschelijke wijsheid. En allen, die Hem hoorden, stonden verbaasd over het verstand van dien jeugdigen leerling en over de wijsheid zijner antwoorden. De goddelijke Zon der Waarheid wierp reeds hier haar eerste stralen door de wolk der H. Menschheid, waarachter zij verborgen was.

Onbeschrijfelijke vreugde verdrijft alle leed uit het hart van Maria en Jozef, en zij staan verwonderd, hun Jezus daar onder de leeraars aan te treffen. En toen Jezus naar hen toekwam, sprak de gelukkige Moeder, nog altijd denkend aan haar geleden zielesmart en begrijpend, dat Jezus met opzet was achtergebleven: „Kind! Waarom deedt Ge ons alzoo? Zie, uw vader en ik zochten U met smarte". Het was geen woord van berisping, maar een klacht van teedere moederliefde, een openbaring der onpeilbare droefheid, waarin haar minnende ziel gedompeld was. Jezus antwoordde: „Waarom zocht gij Mij? Wist gij niet, dat Ik in de dingen mijns Vaders moest wezen?" De zin dezer woorden is: „Waarom zocht gij Mij met smart? Begreept gij niet, dat Ik was achtergebleven, om de belangen mijns hemelschen Vaders te behartigen?"

Om den diepen zin dezer eerste woorden, die van Jezus in het evangelie staan opgeteekend, te begrijpen, moet men bij Christus tweeërlei handelingen onderscheiden. Sommige handelingen hebben betrekking op het gewone leven; andere integendeel op zijn goddelijke zending. In het gewone leven had Hij zich geplaatst onder de leiding van Maria en Jozef, als godsgezant was Hij slechts afhankelijk van zijn hemelschen Vader. In den tempel was Hij als godsgezant opgetreden; daarom was Hij achtergebleven zonder toestemming van Maria en Jozef. Waarom heeft Hij Maria en Jozef hiervan niet verwittigd? Waarom bespaarde Hij hun niet die zielesmart? Dit is het geheim van het goddelijk raadsbesluit. Het was de wil des Vaders, dat Jezus, al had Hij zich onder het gezag van Maria en Jozef geplaatst, hier als Opperheer, zonder hun toestemming en zelfs zonder hun voorkennis zou optreden.

Maria en Jozef begrepen het woord van Jezus niet. Wel wisten zij, dat Christus gekomen was, om de wereld te ver-

Sluiten