Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de veertigdaagsche vasten van Christus blijkt tevens, dat onze Moeder de H. Kerk in den geest van Christus handelt, wanneer zij haar kinderen gebiedt te vasten. Mocht dan een andersdenkende u lastig vallen over het kerkelijk vasten, wijs dan dien dwalenden broeder op het voorbeeld van Jezus Christus.

Jezus werd door den H. Geest naar de woestijn geleid, om door den duivel bekoord te worden.

Waarom wilde de duivel Christus bekoren?

De satan vermoedde wel, maar wist toch niet met zekerheid, dat Jezus van Nazareth de menschgeworden Zoon Gods was. Veel omstandigheden uit het leven des Zaligmakers, die den satan bekend waren, mochten hem tot het besluit brengen, dat deze mensch ook God was; van den anderen kant kwam er toch in zijn leven zooveel gerings voor, dat de satan in zijn trotschheid twijfelen kon aan de Godheid van Jezus. Nu was het, volgens de algemeene leer der Vaders, de toeleg van satan, eerst uit te vorschen, wie deze man was, en, was hij slechts mensch, hem dan tot zonde te verleiden.

Hoe moeten wij ons de bekoring van Jezus voorstellen?

Die bekoring kon geen inwendige, maar slechts een uitwendige zijn. In Christus is een goddelijke en een menschelijke wil en een zinnelijk begeervermogen. Die menschelijke wil was volmaakt onderworpen aan den goddelijken, en had tevens een onbeperkte heerschappij over de zinnelijkheid. Vandaar, dat er in Christus een volmaakte harmonie bestond tusschen alle vermogens, en elke inwendige opwekking tot zonde onmogelijk was. De bekoring bestond derhalve enkel en alleen in de uitwendige voorstellen des duivels, maar kon niet, gelijk bij ons, de ziel binnendringen.

Hoe heeft de duivel Christus bekoord?

De bekoorder verschool zich in menschelijke gedaante, en vond in den toestand van uitputting, waarin de Zaligmaker door het vasten gebracht was, aanleiding, Hem tot een

Sluiten