Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze tien verschijningen hadden plaats vóór de hemelvaart van Christus. Maar ook de groote Apostel Paulus, die na de hemelvaart tot het apostelambt geroepen werd, moest getuige der verrijzenis zijn. Deze wonderbare gebeurtenis had plaats op den weg naar Damascus, waarheen zich de woedende kerkvervolger wilde begeven, om de Christenen gevangen te nemen en naar Jeruzalem te sleuren. Zie Act. IX, 3. Paulus zelf spreekt van deze verschijning: „Het laatst van allen is Hij, als aan den misgeborene, ook aan mij verschenen. Want ik, ik ben de minste der Apostelen, een, die niet waardig ben een Apostel genoemd te worden, omdat ik de Kerk van God vervolgd heb". I Cor. XV, 8, 9.

123. Wanneer vieren wij de verrijzenis van Christus ?

De verrijzenis van Christus vieren wij op het hoogfeest van Paschen.

De Joden, wier godsdienst een voorbeduiding van den christelijken godsdienst was, vierden hun Paaschfeest, ter blijde herinnering aan hun verlossing uit de slavernij van Egypte. Het woord Paschen of Phase beteekent voorbijgang. In den voor de Egyptenaren zoo verschrikkelijken paaschnacht, doodde Gods engel alle eerstgeborenen van Egypte, terwijl hij de huizen der Israëlieten, die met het bloed van het paaschlam geteekend waren, voorbijging (Exod. XII). Dit feest werd gevierd op den 15en der maand Nisan, die de eerste maand van het kerkelijk jaar werd en met half Maarthalf April samenvalt. Wijl de Joden hun dagen rekenden van zonsondergang tot zonsondergang, begon het Paaschfeest reeds den 14en Nisan, 's avonds tusschen 6 en 7 uren. De plechtigheid duurde zeven dagen. Door den offerdood en de verrijzenis van Jezus, en door onze verlossing uit de slavernij van den helschen Pharao, hebben het paaschlam en het Paaschfeest der Joden hun beteekenis verloren, want zij waren voorbeduidingen van het goddelijk paaschlam en van het Paaschfeest der Christenen. De schaduw is voor de werkelijkheid verdwenen. Ons Paaschfeest is de blijde herinnering aan onze verlossing uit de slavernij des duivels; ons

Sluiten